| | | |


Bilaterální vztahy

Vyhlášení 3. Otevřené výzvy Fondu pro bilaterální vztahy

Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 17. června 2021, nebo do vyčerpání alokace výzvy.

 

Žádosti je nutné předkládat v angličtině a on-line prostřednictvím IS CEDR

3. Otevřená výzva je zaměřena na spolupráci subjektů z ČR a Norska. Volitelné partnerství s dalšími subjekty z donorských států (tj. s Islandem nebo Lichtenštejnskem) je možné pouze v případě, že je zapojen povinný norský partner.

Celkový objem finančních prostředků pro 3. Otevřenou výzvu činí 8 105 100 Kč (300 000 EUR).

Maximální výše grantu je 540 340 Kč (20 000 EUR); minimální výše grantu není stanovena. Z Fondu je hrazeno 100 % způsobilých výdajů. Příjemci grantu nejsou povinni poskytovat spolufinancování iniciativ. Výdaje na management spojené s koordinací a realizací iniciativy nesmí překročit 10 % celkového rozpočtu iniciativy.

Každý žadatel může podat pouze 1 Žádost o grant (max. 2 v případě vysokých škol, kdy lze podat max. 1 Žádost o grant za fakultu). Jedna projektová žádost je přípravena z loňského roku na LF, další místo je volné pro jinou fakultu MU.

Oprávněné aktivity

Rozsah oprávněných aktivit pro podporu v rámci Fondu je široký. Oprávněnost zahrnuje všechny iniciativy vedoucí k posílení bilaterálních vztahů, spolupráce a zlepšování vzájemných znalostí a porozumění mezi Českou republikou a donorskými státy za předpokladu, že jak žadatel, tak partner (partneři) se aktivně podílejí na plánování a organizaci společné aktivity. Příklady aktivit, které lze uskutečnit v rámci Fondu:

 workshopy, jednání, návštěvy a konference, semináře na témata společného zájmu;

 studijní cesty a návštěvy do Norska2 nebo České republiky;

 budování kapacit a krátkodobé vzdělávání;

 sběr dat, zprávy, studie a publikace;

 výstavy, performance aj. specifické kulturní a umělecké aktivity (např. koncert, divadelní představení);

 kampaně, výstavy a propagační materiály;

 technická spolupráce a výměna odborníků;

 vysílání pracovníků a stáže.

Tento seznam není vyčerpávající a je míněn jen jako příklad možných aktivit.

Financování

Financování bude KP poskytnuto ex-post v závislosti na prokázaných celkových uhrazených způsobilých výdajích, nebo formou ex-ante zálohové platby až do výše 90 % plánovaných způsobilých výdajů a následného doplatku podle prokázaných skutečných způsobilých výdajů. O zálohovou platbu KP žádá v Žádosti o grant, skutečné způsobilé výdaje vyúčtuje v průběžné/závěrečné monitorovací zprávě.

Úplné znění výzvy a pokyny pro žadatele najdete na stránkách Fondů EHP a Norska

Pokyny pro zájemce na MU

V případě zájmu o předložení projektové žádosti do této výzvy prosím konktaktuje Marcelu Vrchotovou, vrchotova@rect.muni.cz, tel. 549 49 3127


nahoru