| | | |


Úrazy

Co dělat v případě vzniku úrazu?

1. poskytnout první pomoc

Pro účel poskytnutí první pomoci v objektech Masarykovy univerzity jsou k dispozici lékárničky umístěné zpravidla v blízkosti recepcí, vrátnic a na pracovištích se zvýšeným rizikem. Ve městě Brně na vybraných místech jsou dále k dispozici Automatické externí defibrilátory (AED). V případě akutního ohrožení života volat tísňovou linku zdravotnické záchranné služby, číslo 155 nebo 112 - jednotné evropské číslo tísňového volání

Je potřebné mluvit klidně, věcně a sdělit zejména

- co se přesně stalo

- kolik je postižených

- jaký je stav postiženého (je při vědomí, dýchá…?),

- jméno a alespoň přibližný věk postiženého

- kde se postižený nachází (město nebo obec, ulice, číslo domu, patro, …)

- kdo volá

Následně je potřebné informovat obsluhu recepce nebo vrátnice o povolání složky integrovaného záchranného systému.

2. zajistit místo úrazu

Pokud nehrozí nebezpečí ohrožení osob, musí být místo úrazu zachováno ve stavu, v jakém k úrazu došlo.

3. ohlásit úraz

Školní úraz studenta Masarykovy univerzity - úraz, který se stal studentovi MU při výuce nebo praxi ve studijním programu uskutečňovaném MU nebo v přímé souvislosti s nimi – je potřebné bezodkladně ohlásit akademickému pracovníkovi vykonávající pedagogickou činnost nebo jinému přítomnému pracovníkovi Masarykovy univerzity.

4. spolupracovat při objasňování příčin a okolností vzniku úrazu

Pro další řešení úrazů je možné se obrátit přímo na odborné pracovníky pro oblast BOZP fakult nebo pověřené zaměstnance Masarykovy univerzity:

právnická (PrF) - Ing. Petr Klein, tel. 549 49 1209

lékařská (LF) - Bc. Edita Uherková, tel. 549 49 6486

přírodovědecká (PřF) - Pavel Novotný, tel. 549 49 6242

filozofická (FF) - Michael Pokorný, tel. 549 49 1509

pedagogická (PdF) - Aleš Dvořáček, tel. 549 49 5810

ekonomicko-správní (ESF) - Aleš Flajšinger, tel. 549 49 5594

informatiky (FI) - Věra Netolická, tel. 549 49 6222

sociálních studií (FSS) - PaedDr.  Jan Jebas, tel.549 49 1909

sportovních studií (FSpS) - Kateřina Novotná, tel. 549 49 4138

univerzitní kampus (SUKB) - Ing. Jan Kočenda, tel. 549 49 3637

správa kolejí a menz (SKM) - Vladimír Pacek, tel. 549 49 6584

CEITEC - Ing. Barbora Loučková, tel. 549 49 8037

centrum Telč (UCT) - Ing. Josef Plucar, tel. 549 49 1140

jiná pracoviště (rektorát, Nakladatelství, Archiv, Muzeum, CJV, CZS, CTT, SPSSN, IBA, CEITEC CŘS) - Ing. Iva Halámková, tel.549 49 7377

 


nahoru