| | | |


Výzvy OPŽP

Výzvy v OP ŽP

Nová výzva v SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo novou výzvu v programu OP ŽP.

Alokace výzvy činí 3. mld. Kč, minimální výše způsobilých výdajů 100 000 Kč, maximum 50. mil. € vč. DPH.

Jedná se průěbžnou výzvu (po dosažení alokace bude výzva ukončena).

Žádosti budou příjmány do 31. ledna 2019 (20:00).

Podporované aktivity:

1. Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:

 • Zateplení obvodového pláště budovy,
 • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
 • Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí,
 • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
 • Realizace systémů využívajících odpadní teplo,
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,
 • Instalace fotovoltaického systému,
 • Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV.

2. Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

Maximální výše podpory

Pro aktivitu "Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov" 35 - 50% (dle celkové úspory energie) ze způsobilých výdajů (ZV) projektu.

Je možné získat bonifikaci ve výši 5 % pro žadatele, kteří zrealizují celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace způsobilé pro podporu, energetický management a další úsporná opatření metodou EPC.

Pro aktivitu "Samostatná opatření výměny zdroje tepla..." - 40 % ze ZV projektu.

Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla (je nutné vždy podat samostatnou žádost) - 70 % ze ZV projektu.

Nová výzva v SC 5.2 - Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

V dubnu 2017 byla vyhlášena výzva OPŽP v rámci specifického cíle 5.2 - Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov.

Jedná se o průběžnou výzvu, termín pro podání žádostí je 31. října 2019.

Celková alokace výzvy činí 500 mil. Kč, minimální výše způsobilých výdajů je 100 000,- Kč.

Podporovanou aktivitou jsou vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov.

Podporované aktivity

 • Podpora výstavby nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu.

Forma a výše podpora

Podpora bude poskytována formou dotace s maximální hranicí do 30 % celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však do výše 50 mil. Kč. Bonifikace projektu na základě úrovně znečištění ovzduší v území:

I. je projekt realizován v obci s více než 1 000 obyvateli, kde byl dle map klouzavých pětiletých průměrů 2007–2011 sestavených ČHMU překročen více než jeden imisní limit, bude bonifikován 2% nárůstem podpory, max. však do výše 50 mil. Kč.

II. je projekt realizován v obci s právě 1 000 obyvateli a méně, kde byl dle map klouzavých pětiletých průměrů 2007–2011 sestavených ČHMU překročen více než jeden imisní limit, bude projekt bonifikován 1% nárůstem podpory, max. však do výše 50 mil. Kč.

Text výzvy je ke stažení zde.

Nová výzva v SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo novou výzvu v programu OP ŽP.

Alokace výzvy činí 3. mld. Kč, minimální výše způsobilých výdajů 100 000 Kč, maximum 50. mil. € vč. DPH.

Žádosti budou příjmány do 29. září 2017 (20:00).

Podporované aktivity:

1. Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:

 • Zateplení obvodového pláště budovy,
 • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
 • Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí,
 • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
 • Realizace systémů využívajících odpadní teplo,
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,
 • Instalace fotovoltaického systému,
 • Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV.

2. Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

Maximální výše podpory

Pro aktivitu "Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov" 35 - 50% (dle celkové úspory energie) ze způsobilých výdajů (ZV) projektu.

Je možné získat bonifikaci ve výši 5 % pro žadatele, kteří zrealizují celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace způsobilé pro podporu, energetický management a další úsporná opatření metodou EPC.

Pro aktivitu "Samostatná opatření výměny zdroje tepla..." - 40 % ze ZV projektu.

Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla (je nutné vždy podat samostatnou žádost) - 70 % ze ZV projektu.

Úvěr na kofinancování projektu

Žadatelé o dotaci mohou rovněž využít souběžnou výzvu z Národního programu Životní prostředí (NPŽP), která nabízí zvýhodněné úvěry na kofinancování projektů podpořených 70. výzvou OPŽP. Příjemci dotací z OPŽP mohou díky ní pokrýt až sto procent celkových způsobilých výdajů na jimi realizovaný projekt. Roční úroková míra u úvěru je stanovena fixně na jedno procento bez dalších poplatků. Maximální délka splatnosti úvěru je 10 let, přičemž bude umožněn odklad splátek až do 12 měsíců po realizaci projektu. Na zvýhodněné úvěry je z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR vyčleněno půl miliardy korun.

Žádost o úvěr je samostatná, není tedy garantováno, že úspěšný žadatel z OP ŽP bude úspěšný i v NP ŽP. Je nutno rovněž upozornit na rozdíl v alokacích (3 mld. OP ŽP X 0,5 mld. NP ŽP). Lze očekávat, že požadavky na úvěr významně překročí možnosti NP ŽP.

Nová výzva v SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo novou výzvu v programu OP ŽP.

Alokace výzvy činí 3. mld. Kč, minimální výše způsobilých výdajů 100 000 Kč, maximum 50. mil. € vč. DPH.

Žádosti budou příjmány od 1. září 2016 (9:00) do 20. prosince 2016 (20:00).

Maximální výše dotace má hranici do 40 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Žadatelé, kteří zajistí rekonstrukci technologického vybavení způsobilého pro podporu, energetický management a další úsporná opatření metodou EPC získají bonifikaci 10 %.

Nad úroveň dotace může být žadateli poskytnuta podpora formou zvýhodněného úvěru. Celkem může být žadateli poskytnuta podpora (dotace + zvýhodněný úvěr) s maximální hranicí 100 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Oproti minulé výzvě v SC 5.1 došlo k mírnému zlepšení podmínek, jelikož bonifikace za "komplexní opatření" byla pouze 5% a celková podpora (včetně úveru z NPŽP) 90%.

Podporované aktivity:

1. Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:

 • zateplení obvodového pláště budovy,
 • výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
 • realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. instalace fotovoltaického systému),
 • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
 • realizace systémů využívajících odpadní teplo,
 • výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,
 • instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV.

2. Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

Podmínky zvýhodněného úvěru:

O zvýhodněný úvěr je nutno žádat samostatně z Národního programu Životní prostředí (NPŽP), kde je vypsána výzva – žádosti je pak možno podat do konce roku 2016. Tj. v době podání žádosti do OPŽP nebudeme vědět, zdali na úvěr dosáhneme či nikoli. Alokace pro tyto úvěry je 0,5 mld. Kč, což je s ohledem na alokaci celé výzvy OPŽP (3 mld. Kč) a skutečnost, že pokrývá i minulou výzvy OP ŽP velmi málo. Je jisté, že na zvýhodněný úvěr nedosáhnou všichni žadatelé

Roční úroková míra u úvěru bude stanovena fixně na jedno procento bez dalších poplatků. Maximální délka splatnosti úvěru je 10 let, přičemž bude umožněn odklad splátek až do 12 měsíců po realizaci projektu.

Nová výzva v SC 5.2 - Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Dne 14. října 2015 byla vyhlášena výzva OPŽP v rámci specifického cíle 5.2 - Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov.

Jedná se o průběžnou výzvu, termín pro podání žádostí je 14. října 2016.

Celková alokace výzvy činí 200 mil. Kč, minimální výše způsobilých výdajů je 100 000,- Kč.

Podporovanou aktivitou jsou vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov.

Text výzvy je ke stažení zde.

Výzva v SC 5.1 Snížit energetickou náročnost  veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Dne 1. prosince 2015 byla výzva vyhlášena coby kolová, termín pro odevzdání žádostí je 15. dubna 2016.

Alokace výzvy činí 3. mld. Kč, minimální výše způsobilých výdajů 100 000 Kč, maximum 50. mil. € vč. DPH.

Maximální výše dotace má hranici do 40 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Žadatelé, kteří zajistí rekonstrukci technologického vybavení způsobilého pro podporu (jedná se minimálně o rekonstrukci zdroje vytápění či instalaci technologické části systému nuceného větrání s rekuperací), energetický management a další úsporná opatření metodou EPC získají bonifikaci 5 %.

Nad úroveň dotace může být žadateli poskytnuta podpora formou zvýhodněného úvěru. Celkem může být žadateli poskytnuta podpora (dotace + zvýhodněný úvěr) s maximální hranicí 90 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Podporované aktivity:

 • Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:
  • Zateplení obvodového pláště budovy,
  • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
  • Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí,
  • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
  • Realizace systémů využívajících odpadní teplo,
  • Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn.
  • Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV.

 

 • Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

Podmínky zvýhodněného úvěru:

O zvýhodněný úvěr je nutno žádat samostatně z Národního programu Životní prostředí (NPŽP), kde je od poloviny prosince vypsána výzva – žádosti je pak možno podat do konce roku 2016. Tj. v době podání žádosti do OPŽP nebudeme vědět, zdali na úvěr dosáhneme či nikoli. Alokace pro tyto úvěry je 0,5 mld. Kč, což je s ohledem na alokaci celé výzvy (3 mld. Kč) poměrně málo a je jisté, že na zvýhodněný úvěr nedosáhnou všichni příjemci.

Roční úroková míra u úvěru bude stanovena fixně na jedno procento bez dalších poplatků. Maximální délka splatnosti úvěru je 10 let, přičemž bude umožněn odklad splátek až do 12 měsíců po realizaci projektu.


nahoru