| | | |


Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí 2014-2020

Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále jen OP ŽP) je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.

Na základě analýz dosavadního vývoje a trendů byly stanoveny následující priority:

- Priorita 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní,

Priorita 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech,

Priorita 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,

Priorita 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu,

Priorita 5: Energetické úspory,

- Priorita 6: Technická pomoc.

Prioritní osy 1, 2 a 6 jsou plně spolufinancovány z Fondu soudržnosti. Prioritní osa 3 a 5 je spolufinancována jak z Fondu soudržnosti (FS), tak z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Prioritní osa 4 je plně spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Přehled výzev relevantních pro MU naleznete zde.


nahoru