| | | |


Výzvy v OP Z

Všechny aktuálně vyhlášené výzvy v OP Zaměstnanost naleznete zde.

Harmonogram výzev naleznete zde.


Vyhlášené výzvy

Výzva č. 075 -  Podpora zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na trhu práce

Dne 27. 9. 2017 byla vyhlášená výzva v rámci PO 1, IP 1.1 cílem je podpora, vzdělávání a poradenství pro osoby ohrožené na trhu práce, tedy osoby s  nízkou kvalifikací, zdravotním postižením, národnostní menšiny apod.

Výtah z výzvy najdete zde.

Materiály MPSV k výzvě


Výzva č. 018 - Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických oblastech OPZ

Dne 2. listopadu 2015 byla vyhlášena výzva v rámci PO 3, IP 3.1, SC (Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ).

Jedná se o průběžnou výzvu, termín zahájení příjmu žádostí byl 16. listopadu 2015. Termín ukončení příjmu předběžných žádostí je 1. září 2019.

Celková alokace výzvy činí 300 mil. Kč, minimální výše způsobilých výdajů je 1 mil. Kč, maximální výše způsobilých výdajů je 50 mil. Kč.

Podporovanými aktivitami jsou:

  • Příprava a testování nových systémových řešení přetrvávajících problémů v oblasti veřejných služeb (zejm. oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy), a to např. změny v poskytování veřejných služeb, nové služby a produkty ve prospěch cílových skupin a jejich pilotní testování; systémové změny koncepce veřejných služeb; testování nových forem financování pro řešení přetrvávajících soc. problémů
  • Přenos fungujících zahraničních inovací - metod, postupů
  • Nastavení a vytváření podpůrných aktivit pro sociální inovace

Masarykova univerzita může být do projektu zapojena jen formou partnerství.

Podklady ke stažení:


Výzva č. 025 - Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy

Dne 9. září 2015 byla vyhlášena výzva v rámci PO 4, IP 4.1, SC 4.1.1 a 4.1.2.

Jedná se o průběžnou výzvu, termín zahájení příjmu žádostí byl 16. září 2015. Termín ukončení příjmu žádostí je 31. prosince 2019.

Celková alokace výzvy činí 1 mld. Kč, minimální výše způsobilých výdajů je 1 mil. Kč, maximální výše způsobilých výdajů je 50 mil. Kč.

Tato výzva podporuje aktivity přispívající k naplnění specifického cíle 4.1.1 „Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže“, specifického cíle 4.1.2 „Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona“ a dále dílčích opatření Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 (dále SRRVS) a dalších strategických dokumentů zaměřených na rozvoj veřejné správy.

Masarykova univerzita může být do projektu zapojena jen formou partnerství.

Podklady ke stažení:


Výzva č. 019 - Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020

Dne 31. srpna 2015 byla vyhlášena výzva v rámci PO 4, IP 4.1, SC 4.1.1 a 4.1.2.

Jedná se o průběžnou výzvu, termín zahájení příjmu žádostí byl 7. září 2015. Termín ukončení příjmu žádostí je 31. prosince 2019.

Celková alokace výzvy činí 2 mld. Kč, minimální výše způsobilých výdajů je 5 mil. Kč, maximální výše způsobilých výdajů je 400 mil. Kč.

Tato výzva podporuje zejména aktivity přispívající k naplnění Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 (dále SRRVS). Mohou být podpořeny pouze ty aktivity, které jsou uvedeny v Implementačních plánech pro strategické cíle 1, 2 a 4 SRRVS a v jejich přílohách, případně další strategické projekty schválené konkrétním usnesením Vlády ČR. Vazba jednotlivých aktivit projektu a jeho rozpočtu na Implementační plány SRRVS musí být v projektové žádosti jednoznačně identifikovatelná.

Masarykova univerzita může být do projektu zapojena jen formou partnerství.

Podklady ke stažení:

 


nahoru