| | | |


Výzva leden 2018 PO 1 Využívání inovačního potenciálu

Dne 16.1.2018 byla vyhlášená výzva do Prioritní osy 1 Využívání inovačního potenciálu, kde je VVŠ oprávěným žadatele. Deadline výzvy je 16.4.2018. Míra spolufinancování 10%.

AKTUÁLNĚ

Materiály ze semináře jsou zveřejněny na stránkách poskytovatele zde.

POKYN PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ DO VÝZVY - POSTUP NA MU 

deadline pro zajištění podpisu projektu a příloh 10. 4. 2018 více čtěte v pokynu


SEZNAM POVINNÝCH PŘÍLOH

ANOTACE PROJEKTU

PROJEKTOVÁ ŽÁDOST V EXCELU A DALŠÍ PŘÍLOHY 

ITMS14+

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ IDENTIFIKAČNÍCH ÚDAJŮ K REGISTRACI DO SYSTÉMU:

19. 3. 2018 - informace v pokynu

 

 

Výtah výzvy Vyžívání inovačního potenciálu

Prioritní osa

1 – Využívání inovačního potenciálu

Investiční priorita

2 – Podpora investování podniků do výzkumu a inovací a vytváření propojení a synergií mezi podniky, centry výzkumu a vývoje a vysokoškolským vzdělávacím prostředím

Specifický cíl

1.2 – Zintenzivnění využívání výsledků aplikovaného výzkumu především malými a středními podniky

Poskytovatel v ČR

MMR, Info bod Brno, CRR ČR, Mariánské náměstí 1

Poskytovatel v SR

Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova

Datum ukončení příjmu žádostí

16. 4. 2018 do 15:30 v případě osobního doručení

Způsob předložení žádosti

Poštou, osobně nebo kurýrem na info bodě v Brně, současně odeslaná v tento den nejpozději přes ITMS204+

Oprávnění partneři

Stát a jeho organizační složky

Územní samospráva a jeho organizační složky

Organizace zřizované státem, krajem, obcí, městskou částí a sdružením obcí

Vysoké školy s výzkumným pracovištěm

Podnikatelské subjekty – mikro, malé a střední podniky

Mimovládní organizace/NN s předmětem podnikání v oblasti vědy, výzkumu a transferu technologií

Komory a zájmové sdružení právnických osob s předmětem podnikání v oblasti vědy, výzkumu a TT

Evropské seskupení územní spolupráce

 

Min. – max. výška podpory z EFRR

50 000 € - 600 000 €

Maximální délka projektu

24 měsíců

Alokace na výzvu

3 200 000 €

Míra spolufinancování

10%

Veřejná podpora a de minimis

Pro příjemce s hospodářskou činností

Typy způsobilých aktivit – (rozpracovány v příloze č. 2 Manuálu přípravy a implementace projektu)

Žadatel je povinen vybrat si pouze z daného seznamu definovaného Správcem min. 1 aktivitu

A) Přenos výsledků aplikovaného výzkumu a vývoje do praxe a jeho další komercionalizace subjekty působícími v přeshraničním regionu

Projektová aktivita č. 5 – aktivity na vytváření služeb a součinnosti mezi podniky a středisky výzkumu a vývoje a vysokými školami

Projektová aktivita č. 6 – Realizace aplikovaného výzkumu/vývoje na základě definice požadavků s důrazem na zapojení středisek výzkumu/vývoje a VŠ (vlastní výzkum, kolektivní a předkonkurenční vývoj)

Projektová aktivita č. 7 – Realizace znalostního transferu

B) Nástroje na efektivní identifikaci společných potřeb produktivního sektoru a včasná orientace výzkumných a vývojových aktivit na perspektivní odvětví a oblasti

Projektová aktivita č. 8  - Aktivity na vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky a středisky výzkumu a vývoje a vysokými školami

C) Příprava přeshraničních strategií na podporu inteligentního rozvoje a využívání inovací s ohledem na cíle stanovené v národních strategiích inteligentní specializace a regionálních inovačních strategiích

Projektová aktivita č. 3 – Vytvoření pracovního/expertního týmu s důrazem na součinnost mezi podniky a středisky výzkumu a vývoje s VŠ.

D) Optimalizace a spolupráce při využívání existující infrastruktury výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby podnikatelské základny v přeshraničním regionu

Projektová aktivita č. 3 – Vytvoření pracovního/expertního týmu s důrazem na součinnost mezi podniky a středisky výzkumu a vývoje s VŠ.

Projektová aktivita č. 4 – Setkání pracovního/expertního týmu

Projektová aktivita č. 5 – Aktivity na vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky a středisky výzkumu a vývoje a VŠ.

 

Povinné aktivity

 

1) Řízení projektu

2) Zabezpečení povinné publicity projektu

Omezení rozpočtu

Součet výdajů v rozpočtových kapitolách Výdaje na vybavení a Investice nesmí přesáhnout 50% výšky rozpočtu na úrovní partnera, přičemž maximální výška podílu kapitoly Investice nesmí přesáhnout 20% výšky rozpočtu na úrovni partnera.

Cílové skupiny

Malé a střední podniky

Oprávněné území realizace

Trnavský, Trenčianský a Žilinský kraj, Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský kraj

Způsob financování

refundace

Monitorovací indikátory

Minimálně dva měřitelné ukazatele

1) Počet podniků spolupracujících s výzkumnými organizacemi s min. cílovou hodnotou 3 v rámci partnerství

2) jeden další ukazatel, který musí být naplněný v min. hodnotě 1

Počet partnerů

Min 2

Udržitelnost

5 let

Formální náležitosti

Předložení žádosti – žadatel předkládá současně ve všech třech formách:

v listinné formě:

 • Žádost v Excelu 1 x originál a 2 x běžná kopie, podepsaná statutárním zástupcem vedoucího partnera a hlavního přeshraničního partnera
 • Žádost musí být svázaná společně s přílohami v pevné vazbě (kroužková vazba)
 • Přílohy v listinné formě v počtu vyhotovení podle seznamu příloh (příloha č. 2 k výzvě) očíslované a seřazené podle tohoto seznamu

Přílohy k žádostem předkládaným MU

1

Podrobný rozpočet projektu

1 originál a 2 běžné kopie

Vypracuje předkladatel

2a

Doklad o jmenování statutárního zástupce

1 originál, resp. ověřená kopie a 2 běžné kopie

zajistí OPR

3

Výpis z registru trestů všech členů statutárního orgánu žadatele/partnerů

1 originál, resp. ověřená kopie a 2 běžné kopie

Zajistí OPR

5b

Čestné prohlášení pro partnery z ČR

1 originál a 2 běžné kopie

Vyplní předkladatel, podpis zajistí OPR

6

Dohoda o spolupráci na projektech

1 originál a 2 běžné kopie

Vyplní předkladatel, podpis zajistí OPR

Smlouva před podpisem musí být zkontrolovaná dr. Nechvátalovou z PO RMU

7b

Vyjádření příslušného orgánu k území Natura 2000 – pokud relevantní

1 originál, resp. ověřená kopie a 2 běžné kopie

Zajistí předkladatel

8

Dokumenty prokazující společnou přípravu projektu

1 originál a 2 běžné kopie, popř. kopie mailové komunikace

Zajistí předkladatel

9 - 12

Přílohy k investičním projektům viz Příloha č. 2 k výzvě

 

Zajistí předkladatel

13

Příloha k projektům generujícím příjmy – pokud relevantní

 

Zajistí předkladatel

17

Podpůrná dokumentace pro prokázání oprávněnosti výdajů

 1 originál a 2 běžné kopie

Zajistí předkladatel

 

 • Obálka musí obsahovat:
  • Název a adresu žadatele
  • Název a adresu vyhlašovatele výzvy, resp. Infobodu
  • Název programu
  • Kód výzvy
  • Název projektu
  • Nápis „Žádost o NFP“
  • Nápis „Neotvírat“

v elektronické formě:

 • Naskenované přílohy a žádost v Excelu na CD

v ITMS2014+

 • Vedoucí partner předkládá žádost také v ITMS2014+

Oprávněnosti výdajů

 • Výdaje jsou oprávněné následující den po předložení žádosti na info bod.
 • Nejzazší termín pro uplatnění výdajů vzniklých v době realizace je 60 dnů od fyzického ukončení projektu
 • Do přímých výdajů patří:

1. příprava projektu

2. osobní výdaje

3. cestovné a výdaje na ubytování

4. výdaje na expertízu a externí služby

5. výdaje na vybavení

6. investice

 • Do nepřímých nákladů patří:

7. kancelářské, administrativní a jiné nepřímé výdaje

PŘÍPRAVA PROJEKTU

Výdaje v této kapitole jsou výdaje, které byly vynaložené v souvislosti s přípravou projektu a před jeho odesláním na info bod. Tato kapitola může tvořit maximálně 5% z celkové výšky rozpočtu na úrovni partnera.

O refundaci těchto výdajů lze požádat pouze v prvním seznamu deklarovaných výdajů (1. ŽoP)

Finanční prostředky na osobní náklady lze požadovat pouze v případě, že žadatel nebude uplatňovat v projektu paušální sazbu na osobní náklady

OSOBNÍ NÁKLADY

Na zabezpečení realizace projektu lze vykonávat pouze pozice uvedené v Pravidlech financování projektu, kde jsou stanovené maximální limity na personální výdaje.

Odměny ani tvorba sociálního fondu nejsou oprávněným výdajem.

Výdaje na zaměstnance může zaměstnavatel dokladovat dvěma způsoby:

a) skutečně vynaloženými výdaji

b) zjednodušeným vykazováním paušální sazbou – maximálně do výše 20% součtu rozpočtových kapitol 1, 3, 4, 5 a 6.

INVESTICE

Do 10% výšky schváleného rozpočtu.

KANCELÁŘSKÉ, ADMINISTRATIVNÍ A JINÉ NEPŘÍMÉ NÁKLADY

Max 15% z oprávněných výdajů kapitoly 2 osobní náklady. Žadatel si sám určí procento NN, nesmí však předkročit 15% z kapitoly 2.

 

VÝTAH Z VÝZVY PRO TISK


nahoru