| | | |


OP Slovensko - ČR

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2014-2020 "INTERREG V-A SR - ČR"

Informace poskytovatele na webové stránce OP Slovensko - Česká republika

 Aktuální výzvy:

Vyhlášená výzva v PO 1 Využívání inovačního potenciálu

Investiční priorita 1. 2 Podpora investování podniků do výzkumu a inovací a vytváření propojení a synergií mezi podniky, centry výzkumu a vývoje a vysokoškolským vzdělávacím prostředím

Informace k výzvě 

 

************************************************************************

 

Informace pro zájemce o předložení projektové žádosti po vyhlášení výzvy:

  • potřebujete více informací k programu, k výzvě, konzultaci apod., kontaktujte Krajský úřad JMK, který byl pověřený koordinací a správou tohoto programu.

Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Odbor regionálního rozvoje
Žerotínovo nám. 3/5
CZ - 601 82 Brno

Mgr. Monika Knettigová, Tel.: +420 541 651 306,  
E-mail: knettigova.monika@kr-jihomoravsky.cz 

  • jste se rozhodli projekt předložit a potřebujete zjistit,  jaké kroky podniknout v rámci schalovacího procesu na MU kontaktujte:

Mgr. Marcelu Vrchotovou, Tel.: 549 49 3127

E-mail: vrchotova@rect.muni.cz

 

Obecné informace k programu

 

Přípravu nového Programu zastřešuje Řídící orgán (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) a národní orgán (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR).

 

Oprávněným územím, ve kterém bude možné realizovat projektové aktivity zůstává nadále oblast pohraničí na úrovni NUTS III, rozprostírající se na území Slovenské a České republiky. Ve Slovenské republice se jedná o území Trnavského, Trenčínského a Žilinského kraje a v České republike o území Jihomoravského, Zlínského a Moravskoslezského kraje

 

Program bude nadále uplatňovat princip vedoucího partnera, který bude zodpovědný za realizaci projektu. Každý vedoucí partner musí mít min. jednoho přeshraničního partnera. Při výběru projektů bude nadále kladen důraz na pozitivní přeshraniční dopad.

 

Nová nařízení stanovují podmínku splnění min. tří kritérií spolupráce ze čtyř definovaných, na rozdíl od současného programu, kdy stačilo, aby projekt splnil dvě kritéria.

 

Kritéria spolupráce:

 

  • společná příprava projektu; společná realizace projektu; společný personál; společné financování

 

Ke zpřísnění pravidel došlo i při naplňování ukazovatelů výstupu projektu, které budou stanoveny pro každou investiční prioritu. Každý projekt bude muset přispět k jejich naplnění.

 

Cílem Programu bude prostřednictvím společných přeshraničních projektů rešit společné výzvy příhraničních regionů. Program bude zaměřen na nasledující oblasti:

 

  • podpora investování podniků do výzkumu a inovaci a vytváření propojení a synergií mezi podniky, centry výzkumu a vývoje a vysokoškolským vzdělávacím prostředím;
  • investice do vzdělávání, odborné přípravy, školení a celoživotního vzdělávání, a to vypracováním a naplňováním společných programů ve vzdělávání, odborné přípravě a školení;
  • zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví; ochrana a obnova biologické rozmanitosti, ochrana a obnova půdy a podpora ekosystémových služeb, v rámci sítě NATURA 2000 a ekologické infrastruktury;
  • podpora právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi.

 

Plánovaný rozpočet Programu je cca 90 mil. EUR z prostředků ERDF. Max. výše dotace bude činit 85 % z celkových oprávněných výdajů projektu.

 

Odkaz na webové stránky Programu ZDE.

 

Sledujte také stránky KrÚ JMK

 

Národní kontaktní místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

 


nahoru