| | | |


Fond malých projektů

Nejbližší termín pro podání projektových žádostí je 12. října 2018 do 14 hod.

UPOZORNĚNÍ: PROJEKTY LZE REALIZOVAT POUZE DO 30.9.2019 (včetně vyúčtování). O PRODLOUŽENÍ PROGRAMU ZATÍM NENÍ ROZHODNUTÉ

Prezentace ze semináře:

Prezentace Fondu malých projektů Rakousko - Česká republika (Ing. Karpíšková, RRAJM)

Poznámky ze semináře:

 • Alokace na projekt: 3 000 - 20 000 € (se spoluúčastní 3 529 - 23 529 €)
 • Nejsou způsobilé výdaje na přípravu projektu
 • Nejsou průběžné platby, je nutné předfinancování projektu po dobu realizace až po vyúčtování
 • Projekty pouze neinvestiční
 • spolufinancování je 15% bez možnosti příspěvku SR
 • více informací v prezentaci FMP

 

Na OPR vám zajistíme následující přílohy:

Doklad o právní subjektivitě

Doklad o jednatelském oprávnění

Čestné prohlášení o beztrestnosti a bezdlužnosti

Na úrovni MU podléhají projektové žádosti povinnosti schválení vedení MU. Před podáním žádosti prosím v časovém předstihu kontaktujte Marcelu Vrchotovou na OPR (tel. 3127).

NÁLEŽITOSTI K PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI PŘEDKLÁDANÉ DO VÝZVY KONČÍCÍ 12. 10. PROSÍM DORUČTE NA OPR KE SCHVÁLENÍ A PODPISU DO ÚTERÝ 9. ŘÍJNA.

Ke schválení projektu vedením je třeba v předstihu doložit následující dokumenty:

1) Anotaci projektu

2) Průvodku návrhu projektu z ISEPu podepsanou na úrovní HS (idelálně formou elektronického schvalování)

 ***********************************************************************

Informace na stránce ŘO pro ČR a stránkách JMK

Fond malých projektů (dále FMP) je nástrojem pro podporu projektů s menším finančním objemem, které jsou lokálního významu a vykazují přeshraniční dopad. FMP je součástí programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika.


Nový Fond malých projektů v česko-rakouském příhraničí je realizován formou jednoho společného projektu FMP pokrývajícího celé programové území a je řízen správci FMP:

 • Jihočeská Silva Nortica pro Jihočeský kraj; tento správce je současně vedoucí partner celého projektu FMP
 • Regionální rozvojová agentura jižní Moravy pro Jihomoravský kraj
 • Sdružení obcí Vysočiny pro Kraj Vysočina
 • NÖ.Regional.GmbH pro spolkovou zemi Dolní Rakousko
 • Regionalmanagement Oberösterreich pro spolkovou zemi Horní Rakousko

FMP umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší dotace 85% od minimálně 3.000 EUR do maximálně 20.000 EUR.

Podporovány budou pouze neinvestiční projekty – spolupráce institucí.

Žadatel bude moci mít až dva projektové partnery, z toho alespoň jeden musí být z Dolního nebo Horního Rakouska.

V  případě partnera z Vídně je nutné, aby byl v projektu zastoupen další další rakouský partner z podporovaného území.

Každý malý projekt musí splnit minimálně tři kritéria přeshraniční spolupráce:

 • společná příprava  - povinné kritériu
 • společná realizace - povinné kritérium
 • společné financování - volitelné kritérium
 • společná realizace - volitelné kritérium


Doba trvání projektu je maximálně 15 měsíců včetně zpracování a odevzdání vyúčtování. Datum zahájení projektu nesmí předcházet datu registrace žádosti, tj. dni předložení žádosti příslušnému regionálnímu správci FMP. 

Novinkou oproti předchozímu FMP jsou paušální výdaje na personální výdaje a na kancelářské a administrativní výdaje. Personální výdaje smí činit maximálně 20% přímých výdajů projektu, kancelářské a administrativní výdaje pak maximálně 15% personálních výdajů.

UPOZORNĚNI NA PŘEDFINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Je Fond malých projektů financován průběžně, případně může žadatel dostat  zálohu?

Ne. Dotace z Fondu malých projektů je vyplácena zpětně až po ukončení realizace projektu, kontrole a schválení vyúčtování. Žadatel si tedy musí zajistit předfinancování celého projektu a dotace mu je vyplacena až je projekt ukončen a řádně vyúčtován. Schopnost projekt předfinancovat z vlastních prostředků žadatel stvrzuje svým podpisem při předložení žádosti.

Je možné  uplatnit také výdaje spojené s přípravou projektu? 

Ne. Náklady lze uplatnit až po datu registrace projektu, tj. po předložení žádosti u příslušného Správce FMP.

PROJEKTOVÁ ŽÁDOST A FORMULÁŘE

Projektová žádost a další dokumentace k výzvě je uložena zde.

 

2.2 Vhodné aktivity

Ve FMP budou realizovány projekty zaměřené na zvýšení intenzity spolupráce institucí, společností a obyvatel v příhraničním regionu a projekty posilující identitu a tradice společného přeshraničního regionu.

Příklady vhodných aktivit:

1) Spolupráce samosprávy, státní správy, obcí, měst a jimi zřizovaných organizací V rámci této oblasti budou podpořeny projekty spolupráce institucí veřejné správy z obou stran hranice, směřující ke společnému řešení problémů a využití potenciálů s cílem zefektivnění výkonu správy ve společném území a realizace optimálních řešení v oblastech, jež jsou primárně v kompetenci veřejné správy a v oblasti veřejných služeb pro obyvatelstvo na obou stranách hranice. Podpora je dále zaměřena na rozvíjení a tvoření sítí spolupracujících veřejných institucí, včetně územní veřejné správy a jimi zřizovaných organizací, které jsou odpovědné za realizaci veřejných politik a poskytování veřejných služeb. Iniciována je výměna zkušeností a propagace příkladů dobré praxe v oblasti vypracování řešení společných problémů a využití potenciálů a vypracování společných koncepcí, programů a rozvojových projektů na území česko-rakouského příhraničí.

2) Spolupráce zájmových spolků, svazků, sdružení a jiných nestátních neziskových organizací V rámci této oblasti budou podporovány projekty týkající se rozvoje kooperačních sítí NNO (nestátní neziskové organizace) a ostatních způsobilých žadatelů, realizujících činnosti přispívající k rozvoji společné příhraniční oblasti. Dále projekty k vytváření, posilování, upevňování a rozšiřování přeshraničních partnerství veřejných institucí, nestátních neziskových organizací a jiných organizací v oblasti veřejných služeb.

3) Spolupráce sociálních a zdravotnických zařízení a bezpečnostních složek V rámci této oblasti budou podporovány projekty k vypracování společných řešení v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb pro zvyšování efektivity a kvality poskytovaných služeb s využitím přeshraničního prvku. Dále zde budou podpořeny projekty v oblasti bezpečnosti realizované záchrannými a bezpečnostními složkami.

4) Spolupráce vzdělávacích institucí – spolupráce různých typů škol a volnočasových zařízení V rámci této oblasti budou podporovány například kooperační aktivity škol a vzdělávacích institucí, jejichž hlavním cílem je výměna zkušeností a dobré praxe, vzájemné poznání, vzájemné návštěvy dětí i pedagogických pracovníků, realizace mimoškolních a zájmových aktivit dětí realizovaných školami, provádění osvěty a mimoškolního vzdělávání v nejrůznějších oblastech. Směrnice pro žadatele Fondu malých projektů Verze 1 / 14.06.2017 10

5) Spolupráce institucí v hospodářské oblasti – pracovní trh, turistika, doprava a mobilita, hospodářské a agrární komory V rámci této oblasti budou podpořeny projekty zaměřené na sdílení dobré praxe, nových řešení a přístupů při provádění aktivit přispívajících k rozvoji společného příhraničního regionu. Dále projekty zaměřené na spolupráci institucí a organizací působících na trhu práce za účelem zlepšení podmínek pro zaměstnanost ve společném příhraničním regionu a využití výhod společného trhu práce, a projekty spolupráce za účelem hospodářského rozvoje česko-rakouského příhraničí.

6) Spolupráce institucí v oblasti ochrany zdrojů – přírodní a kulturní dědictví, ochrana přírody, vody a klimatu, úspory energií, obnovitelné zdroje energií apod. V rámci této oblasti budou podpořeny projekty zaměřující se na spolupráci a integraci v oblasti ochrany ekosystémů a krajinných funkcí, zachování biologické rozmanitosti, monitoringu životního prostředí. Dále projekty zaměřené na využití a tvorbu informačních nástrojů v oblastech životního prostředí, projekty vedoucí ke zvyšování dovedností personálu veřejných institucí činných v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví a projekty v oblasti kulturní spolupráce institucí.

Možné nástroje a aktivity k realizaci malých projektů:

 workshopy, přednášky, semináře, konference, diskusní panely  exkurze  jazykové vzdělávání  tvorba společných přeshraničních databází  festivaly, představení, výstavy, umělecké dílny apod.  výměny mládeže, studentů, učňů, žáků, vědeckých a pedagogických pracovníků  přeshraniční spolupráce škol a organizací mládeže  propagace přeshraniční spolupráce a společného území – tiskoviny, publikace; organizace a účast na výstavách a veletrzích - pouze v kombinaci s výše uvedenými aktivitami

KONTAKTY

KONTAKTY NA SPRÁVCE FONDU MALÝCH PROJEKTŮ PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ


Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

Ing. Lucie Karpíšková, projektová manažerka – konzultace projektového záměru a realizace projektu, pomoc s hledáním rakouského partnera, hlášení změn v projektu

Tel: 541 212 125, 541 219 282 - kl. 117 
Mobil: 725 778 781
E-mail: lucie.karpiskova@rrajm.cz


Ing. Lenka Kudlová, projektová manažerka – konzultace projektového záměru a realizace projektu, pomoc s hledáním rakouského partnera, hlášení změn v projektu

Tel: 541 212 125, 541 219 282 - kl. 126
E-mail: lenka.kudlova@rrajm.cz


Dagmar Kalíková, finanční manažerka – konzultace k vyúčtování malého projektu

Tel: 541 212 125, 541 219 282 - kl. 114
E-mail: dagmar.kalikova@rrajm.cz


nahoru