| | | |


Operační program INTERREG V-A Rakousko - Česká republika

Nejbližší termín pro podání projektových žádostí je 23. listopadu 2018 do 14 hod.

Zasedání monitorovacího výboru 24. - 27.3.2019

Podpis smluv cca červen 2019

Prezentace ze semináře:

Prezentace programu Interreg AT - CZ (Mgr. Knettigová, JMK)

Prezentace společného sekretariátu (Mgr. Herčík, CRR)

Poznámky ze semináře:

 • Spolufinancování projektu: 10%
 • Požadovaná částka: 20 000 € - není určeno
 • maximální délka projektu není omezena
 • možnost využít refundaci nákladů na přípravu projektu
 • pro VŠ vhodné aktivity:
 • IP 6c - Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
 • IP 10a - Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení - vyčerpáno dosud 56%
 • IP 1a 6d již zcela vyčerpané - nepředkládat projektové žádosti
 • žádosti se předkládají v systému eMS (bez podpisu statutárního zástupce)
 • přílohy se vkládají jako podepsané skeny
 • na výzvu se poté předkládají tištěné žádosti 
 • při požadavku spolufinancování 5% ze SR je třeba zatrhnout "automaticky veřejný"
 • další užitečné tipy na správné předložení žádosti v prezentaci Společného sekretariátu

 

Seznam příloh k projektu najdete zde.

Na OPR vám zajistíme následující přílohy:

 

Na úrovni MU podléhají projektové žádosti povinnosti schválení vedení MU. Před podáním žádosti prosím v časovém předstihu kontaktujte Marcelu Vrchotovou na OPR (tel. 3127).

Ke schválení projektu vedením je třeba v předstihu doložit následující dokumenty:

Anotaci projektu

Průvodku návrhu projektu z ISEPu podepsanou na úrovní HS (idelálně formou elektronického schvalování)

 

Pokud:

 • potřebujete více informací k programu, k výzvě, konzultaci apod., kontaktujte Krajský úřad JMK, který byl pověřený koordinací a správou tohoto programu.

Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Odbor regionálního rozvoje
Žerotínovo nám. 3/5
CZ - 601 82 Brno

Mgr. Monika Knettigová, Tel.: +420 541 651 306,  
E-mail: knettigova.monika@kr-jihomoravsky.cz 

 

Důležité dokumenty k prostudování:

zdroj: web at-cz

 

Základní kritéria přeshraniční spolupráce:

Nově nařízení stanovují podmínku splnění min. tří kritérií spolupráce ze čtyř definovaných.

Kritéria spolupráce jsou:  

 • společná příprava projektu
 • společná realizace projektu
 • společný personál
 • společné financování

Kritérium společné přípravy a společné realizace projektu je třeba splnit vždy.

Výše spolufinancování pro VŠ je 10%. 

O prostředky budou moci opět žádat veřejnoprávní instituce nebo neziskové organizace. Podrobný výčet vhodných žadatelů bude upřesněn pro každou investiční prioritu.

Území dotčená přeshraniční spoluprací Rakousko - Česká republika:

Česká republika: Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj.

Rakousko: Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wienr Umland-Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf.

Finanční rámec: Plánovaný rozpočet programu činí 97 mil. EUR ERDF prostředků.
Výše dotace bude činit max. 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

 

 

  

 


nahoru