| | | |


Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí je zaměřený na zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu.

Masarykovy univerzity se týká především prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie. V rámci prioritní osy 3 budou realizovány následující oblasti podpory:

a) Oblast podpory 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání obnovitelné zdroje energie (OZE) pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny. Tato oblast podpory zahrnuje následující aktivity:

  • výstavbu a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, resp. zdrojů tepla využívajících OZE, včetně rozvodů, přípojek a předávacích stanic, eventuelně v kombinaci s výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologie;
  • výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody;
  • instalace fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny.

b) Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla. Tato oblast podpory zahrnuje následující aktivity:

  • snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní),
  • aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.).

Zdroj financování: Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) a Fond soudržnosti (FS).

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí.

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí.

 


nahoru