| | | |


Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace je zaměřený na podporu rozvoje podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. Podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Umožňuje zkvalitňování infrastruktury a služeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi.

Masarykova univerzita jako veřejná vysoká škola nemůže být zpravidla příjemcem dotace z OP Podnikání a inovace. Na druhou stranu tento operační program podporuje řadu aktivit, které se dotýkají činností Masarykovy univerzity a synergicky navazují na Operační program Výzkum a vývoj pro inovace. Jedná se o tyto aktivity:
  • podpora zakládání nových inovačních firem
  • podpora rozvoje kapacit VaV
  • spolupráce podniků s vědeckovýzkumnou sférou
  • transfer znalostí a technologií
  • realizace inovačních projektů podniků

Zdroj financování: Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF).

Řídící orgán: Ministerstvo práce a obchodu.

Masarykova univerzita realizuje z programu OPPI projekt CERIT Science Park.

Publicita OPPI

Pravidla pro publicitu v rámci OPPI - verze k 1.8.2011
Pravidla pro publicitu v rámci OPPI - verze k 1.2.2011 - verze dle č.j. 3547/11/08100¨
Grafický manuál OPPI ze dne 11.11.2011


nahoru