| | | |


Rozvoj lidských zdrojů (2004-2006)

Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) tvořil základ pro realizaci podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v České republice na období 2004-2006.

Globálním cílem OP RLZ bylo dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků při respektování principů udržitelného rozvoje.

V rámci Opatření 3.1 "Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání" získala Masarykova univerzita podporu pro 4 projekty v celkové výši 20,5 mil. Kč.

V Opatření 3.2 "Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje" uspěla Masarykova univerzita s 11 projekty v celkové výši 55,2 mil. Kč.

Masarykova univerzita tedy řešila v rámci OP RLZ 15 projektů v celkové výši 75,7 mil. Kč.


Účast fakult a pracovišť MU:

  • FSS - 6 projektů, 28 mil. Kč
  • PdF - 4 projekty, 18 mil. Kč
  • FF - 3 projekty, 15,5 mil. Kč
  • SpSSN - 2 projekty, 14,2 mil. Kč

Zkušenosti z realizace projektů

  • Vysoká administrativní náročnost - je nezbytné pro každý projekt vyčlenit administrátora
  • Monitorovací zprávy každé 3 měsíce (finanční čerpání, věcné výkaznictví)
  • Nezbytnost partnerství - výběr stabilního partnera
  • Správné nastavení indikátorů plnění - nesnadná orientace v definici indikátorů, nutnost nastavit indikátory na bezpečnou mez
  • Kvalita managementu projektu a jeho stabilizace po dobu plnění - je nezbytné zajistit pracovní smlouvy se členy týmu na dobu nejméně 6 týdnů po skončení projektu, aby bylo zaručeno zpracování závěrečné zprávy
Seznam projektů MU řešených v rámci OP RLZ

nahoru