| | | |


PO3: Výzva „Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů“

Aktuální informace Odboru pro rozvoj k Výzvě

Řídící orgán zveřejnil ke dni 20. ledna 2016 text výzvy č. 02_16_011 Rozvoj klíčových kompetencí.
Koordinátorem Výzvy je děkan PdF doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.Pokud některé HS projeví zájem o zapojení do této Výzvy, má povinnost o tomto svém záměru informovat koordinátora Výzvy a zaslat konkrétní projektový záměr vedoucí oddělení projektové podpory na PdF Ing. Martině Dvořákové. 
Kontaktní osobou za OPR je Mgr. Marcela Vrchotová

Zápis ze semináře pro žadatele

Zápis ze semináře pro žadatele z 1.2.2016

Výzva

Text výzvy Rozvoj klíčových kompetencí

Vzhledem k požadavku účasti vysokého počtu zapojených škol nižšího stupně v projektech a krátké době k přípravě projektové žádosti doporučuje MŠMT soustředit pozornost především na uzavření partnerství s dalšími VŠ. Do projektové žádosti stačí uvést předpokládaný počet zapojených škol, které nemusí být konkretizovány.

Přílohy výzvy

Monitorovací indikátory

Hodnotící kritéria

Další materiály k výzvě

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část, verze 3

Pravidla pro žadatele a příjemce  - specifická část, verze 1

IS KP 14+

Materiály připravené OPR

Výtah z výzvy a klíčové informace ze specifické části pravidel připravený OPR

Seznam příloh projektové žádosti

Další užitečné rady a doporučení, jak postupovat při přípravě projektové žádosti najdete na záložce Dokumenty a Společné přílohy do IS KP 14+.

Pokud jste zde poprvě a o procesu přípravy projektů na MU zatím nemáte moc informací, seznamte se s nejdůležitějšími body v článku "Víte, že..."

MŠMT

Sledujeme pro Vás aktuální verze výzvy i Pravidel na stránkách MŠMT a o změnách Vás informujeme prostředníctvím aktualit na těchto stránkách a rozesílaném Newsletteru. O všem důležitém se tedy dozvíte včas. Pokud byste si chtěli informace sledovat sami, zde je odkaz na stránky MŠMT s výzvou Rozvoj klíčových kompetencí.


nahoru