| | | |


Prioritní osa 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

Přehled aktuálních výzev PO1 OP VVV

Ukončené výzvy

Výzkumné infrastruktury II

Výzkumné e-infrastruktury

Teaming II.

Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

Předaplikační výzkum

Výzkumné infrastruktury

Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace

Excelentní výzkum

Podpora excelentních výzkumných týmů

 

Indikativní výčet aktivit podporovaných v rámci PO1 OP VVV

  • Dobudování, upgrade a doplnění výzkumného zařízení pro strategicky významné infrastruktury VaV (zejména pro využití formou open access a sdílení mezi větším počtem partnerů se zvláštním zřetelem k infrastrukturám evropského či mezinárodního významu) a výzkumná centra.
  • Budování nové či zásadní modernizace stávající infrastruktury VaV a výzkumných center v Praze v oblastech výzkumné specializace ČR.
  • Rozvoj kapacit výzkumných týmů, včetně zajištění kvalitního technického personálu, získávání špičkových domácích i zahraničních výzkumníků, kvalitních začínajících výzkumníků a odborníků z aplikační sféry a zajištění souvisejících materiálních a provozních podmínek a potřeb pro samotnou výzkumnou činnost.
  • Podpora otevřeného přístupu k vědeckým informacím - „open access“ (zakládání a zkvalitňování institucionálních repozitářů, datových archivů aj.).
  • Navázání strategických partnerství a programů výzkumné spolupráce s předními zahraničními pracovišti (v EU i mimo EU) a rozvoj výzkumné spolupráce s těmito pracovišti.
  • Zapojení výzkumných týmů do mezinárodních výzkumných projektů v oblastech národních a evropských priorit, které budou realizovány v rámci existujících iniciativ EU na podporu výzkumu a inovací (zejména aktivit v programu Horizont 2020, především v pilíři Excellent Science a JPI50, dále např. v rámci Joint Technology Initiatives, schémat Teaming a Twinning, ERA Chairs apod.), včetně možnosti dofinancování či doplňkového financování aktivit podpořených v rámci těchto programů a iniciativ na národní úrovni.
  • Kofinancování projektů v programu Horizont 2020 (při dodržení zákazu dvojího financování stejných rozpočtových položek) a financování kvalitních projektů, které úspěšně prošly hodnocením programu Horizont 2020, avšak z důvodu omezených finančních prostředků nebyly financovány z programu Horizont 2020.
  • Vytvoření nových a rozvoj stávajících návštěvnických center v podpořených výzkumných centrech a infrastrukturách, včetně souvisejících popularizačních programů, aktivit a materiálů (jako doplňková aktivita k podpoře kapacit excelentních výzkumných týmů).

 

 


nahoru