| | | |


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky (ČR) směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

Klíčovým principem OP VVV je tedy rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku a udržitelný rozvoj v sociálně soudržné společnosti a je podporován intervencemi v rámci více prioritních os (PO):

- PO 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum,

- PO 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj,

- PO 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání,

- PO 4: Technická pomoc.

Základní informace k OP VVV naleznete v této brožuře vydané MŠMT.

Předběžná alokace finančních prostředků na tento OP činí 2,8 mld. EUR z celkových 23,8 mld. EUR (částka uvedená v Dohodě o spolupráci mezi ČR a EK).

 VÍTE, ŽE...

Metodické dokumenty k OP VVV naleznete ZDE.

Odkaz na webové stránky Programu: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

 

 


nahoru