| | | |


Prioritní osa 4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

4.1 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Zaměření

Priorita je zaměřena na podporu rozvoje kvalitní infrastruktury vysokých škol s cílem navýšení kapacity terciárního vzdělávání a vytvoření podmínek pro zlepšení kvality vzdělávání a VaV.

Hlavní specifické cíle

 • Podpora rozvoje kvalitní infrastruktury vysokých škol;
 • Navýšení kapacity terciárního vzdělávání a vytvoření podmínek pro zlepšení kvality vzdělávání;
 • Investičně podpořit vnitřní reformy vysokých škol s důrazem na doplňkovost s intervencemi z OP VK a na posílení „třetí role“ vysokých škol.
Podporované aktivity 
 • Investice do infrastruktury pro výuku spojenou s VaV na vysokých školách, zejména infrastruktury spojené s vědeckou výchovou studentů (učebny, kanceláře pro vysokoškolské zaměstnance a studenty doktorandského studia);
 • Rekonstrukce a úpravy stávajících kapacit pro zvýšení kapacit kvalitního terciárního vzdělávání spojeného s výzkumem (modernizace stávajících budov a zařízení, v odůvodněných případech rozšíření a budování nových zařízení);
 • Modernizace a rozšíření informační infrastruktury vysokých škol nezbytných pro výzkum, a vzdělávání (např. zavedení nových informačních technologií, modernizace knihoven, zajištění informačních zdrojů včetně jejich nákupu, nákup odborné literatury a databázových licencí, síťování knihoven a informačních center a vzájemné propojování informačních systémů atd.);
 • Rozšíření již existujících a v odůvodněných případech výstavba nových vysokoškolských knihoven, s preferencí projektů, které budou sloužit většímu počtu uživatelů;
 • Další aktivity směřující k naplnění operačních cílů oblasti podpory (např. náklady na přípravu a řízení projektů atp.).

Synergie

Projekty této priority a oblasti podpory by měly mít synergii:

 •  S OPVK 2.3. Lidské zdroje ve VaV a 2.2. Vyšší vzdělávání

Monitorovací indikátory

Monitorovací indikátory výstupu:

 • Počet podpořených projektů – infrastruktura VaV

Monitorovací indikátory výsledku:

 • Zrekonstruované a vybudované kapacity
 • Počet studentů mající prospěch z nové / rekonstruované infrastruktury, v tom PhD studentů

Forma podpory, financování a udržitelnost

Podpora bude poskytována formou dotace. Dotace je účelově určená k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu projektu. V období 2007–2013 je na oblast podpory alokováno 20% z celkové alokace na OP VaVpI, tj. celkem cca 487 mil. Eur.

Způsobilé výdaje 

 • Příprava a řízení projektu (například služby expertů, projektantů při přípravě projektu a projektové dokumentace, náklady spojené s řízením projektu, zejm. mzdy realizačního týmu atd.);
 • Nemovitosti (nákup staveb, stavební náklady atd.);
 • Pořízení vybavení a zařízení (stroje, zařízení, technologie, hardware, sítě atd.);
 • Nehmotný majetek (software, databáze, atd.);
 • Povinná publicita;
 • Daň z přidané hodnoty nebo její část může být způsobilým výdajem pouze za předpokladu, že způsobilým výdajem je rovněž plnění, ke kterému se daň vztahuje. DPH nebo její část je způsobilý výdaj pouze za předpokladu, že nemůže být nárokována u příslušného finančního úřadu. 

Příjemci podpory

I. Právní forma žadatele: Příjemce v projektech prioritní osy 4 musí být vysokou školou dle zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách

II. Příjemce v musí splňovat níže uvedené podmínky vyplývající z definice výzkumné organizace dle čl. 2.2 písm. d) Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01) (dále jen „Rámec“). ,

1) hlavním účelem je:
a)provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj;
b)šířit výsledky činností uvedených pod písm. a) prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj.
2) veškerý zisk subjektu je zpětně investován do těchto činností nebo do šíření jejich výsledků nebo do výuky;
3)  podniky (jakožto subjekty vykonávající hospodářské aktivity), které mohou uplatňovat vliv na takovýto subjekt, např. jako podílníci nebo členové, nemají žádný přednostní přístup k výzkumným kapacitám tohoto subjektu nebo k výsledkům výzkumu vytvořeným tímto subjektem;
4) hospodářské (doplňkové činnosti) a nehospodářské činnosti jsou v rámci subjektu účetně odděleny a nedochází k financování hospodářských činností z činností nehospodářských; Majetek podpořený  z OP VaVpI může být  využíván pro hospodářské činnosti pouze doplňkově a to k jeho účelnějšímu využití.


nahoru