| | | |


Prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV

3.1 Komercializace a popularizace výsledků  výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví

Zaměření
Oblast podpory 3.1 je zaměřena na podporu komercializace výsledků VaV ve výzkumných institucích, zejména prostřednictvím podpory systémů komercializace a ochrany a využití duševního vlastnictví.

Globální cíl
Podpora komercializace výsledků VaV ve výzkumných institucích, zejména prostřednictvím podpory systémů komercializace a ochrany a využití duševního vlastnictví, včetně zakládání a rozvoje center pro transfer technologií  v rámci výzkumných institucí.

Hlavní specifické cíle

 • Zkvalitnění, rozvoj a rozšíření činností pro komercializaci výsledků VaV, včetně rozvoje center pro transfer technologií v rámci vysokých škol a dalších výzkumných institucí, s cílem zvýšení počtu komerčních aplikací výsledků VaV.
 • Zkvalitnění systému ochrany a využití duševního vlastnictví.
 • Zkvalitnění podpory pro výzkumníky a studenty, kteří disponují výstupy s komerčním potenciálem a mají potenciál podílet se na jejich dotažení do komerčně využitelné fáze.
 • Zvýšení ekonomické relevance činnosti českých výzkumných organizací, posílení jejich systematické spolupráce s podnikovou sférou a s uživateli výsledků obecně (s aplikační sférou).
Podporované aktivity
 • Vznik, rozvoj a činnost center transferu technologií  při výzkumných institucích: náklady na jejich činnost, využívání know-how ze zahraničí, v odůvodněných případech také rekonstrukce či výstavba a vybavení CTT;
 • Služby spojené s transferem technologií, komercializací a ochranou duševního vlastnictví ve výzkumných institucích;
 • Navazování spolupráce, propagace a kooperace s komerční sférou (konference, workshopy, apod.);
 • Přístrojové a laboratorní vybavení, rekonstrukce či nová výstavba (v odůvodněných případech, a to pouze v rámci již existujících institucí) měřících, testovacích a ověřovacích center do fáze polo-provozu nezbytného pro proces transferu technologií a pro ověření technické proveditelnosti záměrů;
 • Založení a řízení mechanismů k financování ověřovací a počáteční fáze směřující k založení technologických firem (proof of concept stage): nákup poradenství a dalších služeb, náklady spojené s ochranou duševního vlastnictví, činnost organizační jednotky implementující projekt a další; činnost těchto finančních mechanismů se musí vztahovat k výzkumné organizaci, popřípadě k většímu počtu výzkumných organizací;
 • Činnost výzkumných pracovníků a studentů ve fázi směřující k zakládání nových technologických firem (např. spin-off) a služby a činnosti spojené s jejich následným komerčním zhodnocením;
 • Doplňkové aktivity směřující k naplnění operačních cílů této oblasti podpory (např. networkingové aktivity s aplikační sférou; odborné poradenství, technologický audit, kooperační burzy, technologické burzy, technology watch, databáze partnerů pro technologický rozvoj, účast na výstavách, konferencích a seminářích, pomoc při zajišťování zdrojů financování pro vznik nových firem atd.).

Synergie

Projekty této priority a oblasti podpory by měly mít synergii:

 • S PO 1.1 Evropská centra excelence  a 2.1 Region. V a V centra
 • S OPVK 2.3. Lidské zdroje ve VaV a 2.4.  Partnerství a sítě
 • S OP PI  - horizontální (formou navazujících a souběžných  projektů)  a vertikální (partnerství s aplikační sférou) zejména s 1.1 Podpora začínajícím podnikatelům, 1.2 Využití nových finančních nástrojů, 5.1 Platformy spolupráce 

Monitorovací indikátory 

Monitorovací indikátory výstupu:

 • Počet podpořených projektů a mechanismů pro komercializaci

Monitorovací indikátory výsledku:

 • Počet subjektů využívajících služeb na podporu komercializace za rok

 

3.2 - Propagace a informovanost o výsledcích VaV

Zaměření

Oblast podpory 3.2 je zaměřena na posílení propagace a popularizace VaV, zlepšení systému informovanosti a dostupnosti informací o výsledcích VaV, zlepšení systému evaluace výzkumných organizací s využitím zahraničních zkušeností s cílem přispět k zefektivnění veřejné podpory VaV.

Hlavní specifické cíle

 • Posílení pozitivního vnímání oblasti výzkumu a vývoje širokou veřejností a zvýšení zájmu mladé generace o výzkum a vývoj prostřednictvím podpory propagace a popularizace VaV.
 • Podpora přístupu ke zdrojům výzkumných informací a zlepšení přístupu k výsledkům výzkumné činnosti pro veřejnost.
 • Zvýšení efektivity systému a kvality VaV institucí v ČR zavedením nových prvků evaluace a strategického řízení politiky VaV.
Podporované aktivity 
 • Projekty popularizace, propagace a medializace výzkumu a vývoje (např. návštěvnická informační centra a střediska ve výzkumných organizacích, vědeckotechnologická muzea, specializované internetové portály, propagační akce a materiály, jednorázové akce většího rozsahu a další aktivity přitahující zájem veřejnosti, zvláště mladé generace atd.);
 • Aktivity směřující k lepšímu zpřístupnění informací potřebných pro uživatele VaV (např. přístup k oborovým databázím, metazdrojům, vybavení odborných a oborových knihoven atp.), včetně aktivit k zabezpečení informační infrastruktury a informačních zdrojů pro VaV a služeb spojených s jejich pořizováním a využitím atd.;
 • Aktivity směřující k lepší dostupnosti informací o výsledcích a trendech VaV, zejména s ohledem na potřeby uživatelů a aplikační sféry (např. specializované internetové portály, databáze, tvorba nových informačních zdrojů pro VaV, rozvoj sítí, budování oborových informačních bran, atd.);
 • Aktivity směřující ke zkvalitnění a zefektivnění politiky VaV (individuální evaluace výzkumných organizací, mezinárodní peer review a benchmarking, aplikace  foresightu, systémové evaluace atd.);
 • Podpora dalších aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti podpory (např. výstavy, road show, konference atp.).

Synergie

Projekty této priority a oblasti podpory by měly mít synergii:

 • OP VaVpI 1.1 Evropská centra excelence  a 2.1 Region. V a V centra
 • S OPVK 2.3. Lidské zdroje ve VaV

Monitorovací indikátory

Monitorovací indikátory výstupu:

 • Počet projektů návštěvnických center a science learnig centres pro popularizaci VaV
 • Počet podpořených projektů informačních center a středisek na zpřístupnění informací pro VaV

Monitorovací indikátory výsledku:

 • Počet návštěvníků v podpořených návštěvnických centrech a  science learning centrech za rok
 • Počet zprostředkovaných informačních zdrojů (včetně databází a metazdrojů) pro VaV
 • Míra využití zprostředkovaných informačních zdrojů pro VaV

Shodná pravidla pro obě oblasti popdpory 

Forma podpory, financování a udržitelnost

Oblast podpory 3.1 bude plně financována z veřejných prostředků a to z 85 % z prostředků ERDF a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR. Po ukončení OP VaVpI budou podpořené projekty získávat finanční prostředky na svoji činnost jak z národních veřejných zdrojů na podporu výzkumu, vývoje a inovací, tak z vlastních zdrojů zakladatelů (zejména ze zdrojů vysokých škol, VVI, případně místní a regionální samosprávy), jakož i z výnosů ze spolupráce s aplikační sférou.

Způsobilé výdaje

 • Příprava a řízení projektu (6%);
 • Nemovitosti (nákup staveb, stavební náklady atd. – pouze v v náležitě odůvodněných případech - do 10%);
 • Pořízení vybavení a zařízení (stroje, zařízení, technologie, vybavení kanceláří, hardware, sítě atd.);
 • Nehmotný majetek (software, databáze, pořízení licencí a know-how atd.);
 • Povinná publicita;
 • Ostatní služby, výdaje, finanční poplatky
 • Provozní výdaje (materiál, energie, telekomunikace, nájem, opravy - podmínkou je předložení odpovídající metodiky rozpočítávání režijních nákladů vztahujících se přímo k projektu a jejich schválení Řídicím orgánem);
 • Příspěvek na mzdy (hrazena bude část způsobilých výdajů na mzdy);
 • Příspěvek na propagaci a zveřejňování výsledků výzkumu (propagační aktivity nad rámec povinné publicity, cestovné, konference, praktické stáže atd.).
 • Daň z přidané hodnoty může být způsobilým výdajem pouze za předpokladu, že způsobilým výdajem je rovněž plnění, ke kterému se daň vztahuje. DPH nebo její část je způsobilý výdaj pouze za předpokladu, že nemůže být nárokována u příslušného finančního úřadu.

Příjemci podpory

Všichni příjemci musí s výjimkou specifických činností realizovaných v PO 3 (jako činnosti v souvislosti s evaluací výzkumných organizací, činnosti v oblasti řízení a koncepce VaVaI, apod.) splňovat následující podmínky:

I. Právní forma: není relevantní

II. Všichni příjemci musí splňovat následující podmínky:

1) hlavním účelem je: 
a)provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj; nebo
b)šířit výsledky činností uvedených pod písm. a) prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií; nebo
c)popularizace výzkumu a vývoje případně jeho výsledků.

2)veškerý zisk subjektu je zpětně investován do těchto činností nebo do šíření jejich výsledků nebo do výuky;

3)podniky (jakožto subjekty vykonávající hospodářské aktivity), které mohou uplatňovat vliv na takovýto subjekt, např. jako podílníci nebo členové, nemají žádný přednostní přístup k výzkumným kapacitám tohoto subjektu nebo k výsledkům výzkumu vytvořeným tímto subjektem;

4)hospodářské a nehospodářské činnosti jsou v rámci subjektu účetně odděleny a nedochází k financování hospodářských činností z činností nehospodářských. Majetek podpořený  z OP VaVpI není využíván pro hospodářské činnosti za jiných podmínek, než povoluje Rámec Společenství.


nahoru