| | | |


Prioritní osa 2 - Regionální VaV centra

Oblast podpory 2.1. - Regionální VaV centra

Zaměření

Oblast podpory 2.1 je zaměřena na podporu vzniku a rozvoje kvalitně vybavených pracovišť VaV zaměřených na aplikovaný výzkum a na posílení jejich spolupráce s aplikační sférou (soukromé podniky a další uživatelé výsledků).

Globální cíl

Vznik a rozvoj kvalitně vybavených, aplikačně zaměřených pracovišť s rozvinutou spoluprací a silnými vazbami na partnery z aplikační sféry (podniky, zejména MSP, a další relevantní subjekty), jejichž činnost posílí konkurenceschopnost regionu a jeho potenciál pro export zboží, služeb a know-how.

Hlavní specifické cíle

 • Podpora tematicky specializovaných center (existující instituce aplikovaného VaV, specializovaná universitní pracoviště nebo útvary AV ČR atd.) s kvalitními výzkumnými týmy, která mají slibný potenciál z hlediska produkce aplikovatelných výsledků, jež by mohly zkrátit inovační cyklus. 
 • Posílení spolupráce s aplikační sférou formou společných VaV projektů, resp. projektů poskytujících přímé výstupy/výsledky pro aplikační sféru, včetně navazování partnerství s inovativními malými a středními podniky (MSP) a klastry.
 • Zvýšení počtu studentů a mladých výzkumníků (do 35 let) se zkušeností z VaV projektů spolupráce s aplikační sférou.
 • Zrychlení transferu nových poznatků a technologií do praxe, zejména do MSP.
 • Zrychlení transferu nových poznatků z aplikační sféry do výukového procesu a vzdělávací činnosti.
 • Vznik institucionalizovaných platforem pro soustavnou a dlouhodobou spolupráci mezi veřejnými VaV institucemi a aplikační sférou (včetně spolupráce regionálních VaV center s klastry a národními technologickými platformami).

Podporované aktivity

 • Rekonstrukce a rozšíření VaV infrastruktury, popř. ekonomicky odůvodněná výstavba nových kapacit.
 • Pořizování přístrojového, laboratorního a informačního vybavení a infrastruktury pro výzkum a technologický rozvoj; 
 • Projekty VaV především se zaměřením na spolupráci podpořených pracovišť s aplikační sférou (start-up granty) s cílem vytváření partnerství, která posílí kapacitu pro kolaborativní výzkum a pro smluvní výzkum;
 • Aktivity zaměřené na posílení spolupráce s aplikační sférou a veřejným sektorem (např. příprava společných projektů, networkingové a propagační akce a materiály, semináře, zakládání společných informačních a komunikačních platforem, účast na regionálních a národních platformách pro spolupráci s veřejným a soukromým sektorem, včetně účasti na aktivitách klastrů a technologických platforem atd.);
 • Aktivity zaměřené na posilování spolupráce s předními mezinárodními výzkumnými partnery (tj. příprava společných projektů, účast na konferencích, seminářích, v technologických platformách, propagační a networkingové akce a materiály atd.);
 • Další aktivity směřující k naplnění operačních cílů oblasti podpory.

Synergie

Projekty této priority a oblasti podpory by měly mít synergii:

 • s oblastí podpory 3.1 Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví
 • S OPVK 2.3. Lidské zdroje ve VaV a 2.4.  Partnerství a sítě
 • S OP PI  - horizontální (formou navazujících a souběžných  projektů)  a vertikální (partnerství s aplikační sférou) zejména s 4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj, 5.1. Platformy spolupráce, 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků

Monitorovací indikátory

Monitorovací indikátory výstupu:

 • Počet vybavených regionálních VaV center
 • Počet podpořených projektů VaV (start-up grantů) realizovaných v podpořených centrech
 • Zrekonstruované, rozšířené a nově vybudované kapacity

Monitorovací indikátory výsledku: 

 • Počet fungujících regionálních VaV center
 • Počet projektů spolupráce aplikační sféry s regionálními VaV centry za rok
 • Počet studentů všech stupňů, kteří využívají vybudovanou infrastrukturu / zapojených do činnosti centra
 • Počet nově (brutto) vytvořených pracovních míst ve VaV (zaměstnanci VaV) v podpořených regionálních VaV centrech (z toho ženy)

Forma podpory, financování a udržitelnost

Podpora bude poskytována formou dotace. Dotace je účelově určená k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu projektu.
Oblast podpory 2.1 bude plně financována z veřejných prostředků a to z 85 % z prostředků ERDF a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.
Po ukončení OP VaVpI budou regionální centra získávat finanční prostředky na svoji činnost z národních veřejných zdrojů na podporu výzkumu a vývoje, dále z mezinárodní spolupráce, zejména z evropských zdrojů (Rámcový program EU). K vytvoření podmínek pro úspěšné zajištění soukromých zdrojů a zdrojů ze zahraničí bude sloužit část podpory poskytnutá formou start-up grantu.

Velikost projektů

Minimální výše nákladů projektu je stanovena na 100 mil. Kč (do priority je možné předložit velké i  běžné  projekty). Horní hranice projektu není omezena. Při velikosti projektu nad 50 mil. Eur musí projekt schvalovat přímo Evropská komise.

Způsobilé výdaje 
 • Příprava a řízení projektu (například služby expertů, projektantů při přípravě projektu a projektové dokumentace, náklady spojené s řízením projektu, zejm. mzdy realizačního týmu atd.) - do 6% celk. nákladů projektu;
 • Nemovitosti (nákup pozemků – max. limit 10% způsobilých výdajů, stavební náklady, nákup staveb atd.);
 • Pořízení vybavení a zařízení (stroje, zařízení, technologie, hardware, sítě atd.);
 • Nehmotný majetek (software, databáze, práva duševního vlastnictví atd.);
 • Povinná publicita;
 • Daň z přidané hodnoty nebo její poměrná část může být způsobilým výdajem pouze za předpokladu, že způsobilým výdajem je rovněž plnění, ke kterému se daň vztahuje. DPH nebo její část je způsobilý výdaj pouze za předpokladu, že nemůže být nárokována u příslušného finančního úřadu.

Způsobilé výdaje v rámci start-up grantů

 • Ostatní služby, výdaje, finanční poplatky (externě nakupované služby – kromě služeb na přípravu projektů, studie, poplatky za členství v mezinárodních organizacích, za přístup k databázím atd.);
 • Provozní výdaje (materiál, energie, telekomunikace, nájem, opravy atd.);
 • Příspěvek na mzdy (hrazena bude část způsobilých výdajů na mzdy);
 • Příspěvek na propagaci a zveřejňování výsledků výzkumu (propagační aktivity nad rámec povinné publicity, cestovné, konference atd.).

Obecná pravidla start-up grantů

Hlavním cílem start-up grantů je začít výzkumné a vývojové práce od chvíle vydání Rozhodnutí, tedy paralelně v době, kdy probíhá výstavba infrastruktury tak, aby ve chvíli ukončení investice mohla daná infrastruktura začít okamžitě a efektivně fungovat.
Dalším cílem je podpora aktivit směřujících k naplnění cílů a zaměření oblasti podpory 2.1 za účelem posílení vazeb na partnery z aplikační sféry a zvyšování využití soukromých zdrojů na VaV činnost (event. i na mezinárodní týmy a na zvyšování využití zdrojů ze zahraničí).
Způsobilost výdajů na start-up granty začíná od data vydání Rozhodnutí.
Finanční vymezení: 20% z celkových způsobilých výdajů na projekt.
Podmínkou způsobilosti provozních výdajů je předložení odpovídající metodiky rozpočítání provozních nákladů vztahujících se přímo k projektu, ke schválení Řídicímu orgánu.

Příjemci podpory

Všichni příjemci  v této PO musí splňovat níže uvedené podmínky vycházející z definice výzkumné organizace dle čl. 2.2 písm. d) Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01) (dále jen „Rámec“):

1.      Jedním z hlavních cílů projektu je:
a)      provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj;
b)      šířit výsledky činností uvedených pod písm. a) prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií.
2.      veškerý zisk subjektu je zpětně investován do těchto činností nebo do šíření jejich výsledků nebo do výuky;
3.      podniky (jakožto subjekty vykonávající hospodářské aktivity), které mohou uplatňovat vliv na takovýto subjekt, např. jako podílníci nebo členové, nemají žádný přednostní přístup k výzkumným kapacitám tohoto subjektu nebo k výsledkům výzkumu vytvořeným tímto subjektem;
4.      hospodářské a nehospodářské činnosti jsou v rámci subjektu účetně odděleny a nedochází k financování hospodářských činností z činností nehospodářských. Majetek podpořený z OP VaVpI není využíván pro hospodářské činnosti za jiných podmínek, než povoluje Rámec Společenství

Možnost zapojení více subjektů do projektu

ŘO OP VaVpI může schválit i účast dalších subjektu na realizaci projektu – partner/další účastník projektu - a to za podmínek, že:

 • účast v projektu není založena na komerčním vztahu (dodávky zboží, služeb, stavebních prací atd.);
 • účast a role v projektu je detailně popsána v projektové žádosti a písemné smlouvě uzavřené mezi partnerem a předkladatelem projektu, a to včetně příslušných finančních, kontrolních a řídících vztahů;
 • bude definován podíl partnera na způsobilých výdajích projektu, které budou při splnění všech podmínek OP VaVpI uhrazeny prostřednictvím příjemce;
 • účast a způsob zapojení partnera v projektu je v souladu s Rámcem Společenství a byla, včetně odpovídajících smluv, schválena Řídícím orgánem OP VaVpI.
  Způsobilé výdaje partnera projektu mohou pokrýt pouze náklady a nesmí zahrnovat zisk pro partnera projektu.
Veřejná podpora
V rámci této prioritní osy nebude veřejná podpora poskytována. Veškerá poskytnutá podpora bude poskytnuta příjemcům k realizaci nehospodářských aktivit a to v souladu s Rámcem.

 

nahoru