| | | |


Prioritní osa 1 - Evropská centra excelence

Oblast podpory 1.1. Evropská centra excelence

Zaměření
Oblast podpory 1.1 je zaměřena na podporu a rozvoj vysoce kvalitního VaV s důrazem na mezinárodní spolupráci, spolupráci s aplikační sférou a na produkci špičkových, aplikovatelných výsledků VaV.

Globální cíl
Vytvoření omezeného počtu center excelence – kvalitně vybavených VaV center s moderní, v odůvodněných případech unikátní, infrastrukturou VaV a s kritickou velikostí tak, aby centra mohla přispívat k propojení a větší integraci předních českých VaV týmů s předními mezinárodními výzkumnými organizacemi a evropskými výzkumnými infrastrukturami.

Hlavní specifické cíle           
 • Podpora a posílení rozvoje nejlepších výzkumných týmů, možnost návázání nových kontaktů, strategických partnerství a  možnost bádání nad novými tématy;
 • Vznik a rozvoj unikátních infrastruktur VaV, které bude moci využívat větší počet partnerů v daném oboru;
 • Posílení vertikální integrace a koncentrace VaV v daném oboru v ČR – podpora propojení a větší integrace předních  českých VaV týmů a zapojení do evropského výzkumného prostoru;  
 • Posílení orientace VaV na potřeby aplikační sféry;
 • Poskytování kvalitní výchovy studentům (především postgraduálního studia) a mladým vědcům;
 • Urychlení přenosu poznatků špičkového výzkumu do praxe a do vzdělávací činnosti, propojování výzkumu se vzdělávací a inovační činností (tzv. knowledge triangle);
 • Zvýšení atraktivity dané oblasti z hlediska investic; 

Podporované aktivity (indikativní vymezení)

 • Stavba, rekonstrukce a rozšíření VaV infrastruktury, (včetně nezbytné projektové dokumentace);
 • Pořizování přístrojového, laboratorního a informačního vybavení a infrastruktury pro výzkum a technologický rozvoj;
 • Projekty špičkového VaV (financované prostřednictvím start-up grantů) ve spolupráci s předními mezinárodními partnery s relevancí pro trh a ekonomický rozvoj ČR, s cílem posílit partnerství a rozšířit kapacity pro mezinárodní spolupráci a získávání prostředků ze zahraničních grantů (včetně části mzdových nákladů týmu, nákladů na budování týmů, atd.);
 • Aktivity zaměřené na posilování spolupráce s předními mezinárodními výzkumnými partnery (tj. příprava společných projektů, účast na konferencích, seminářích, v technologických platformách, propagační a networkingové akce a materiály atd.);
 • Aktivity zaměřené na posilování spolupráce s aplikačním sektorem a veřejným sektorem (např. příprava společných projektů, networkingové a propagační akce, společné informační a komunikační platformy atd.); 
 • Další aktivity směřujících k naplnění operačních cílů oblasti podpory.

Synergie

Projekty této priority a oblasti podpory by měly mít synergii:

 • s oblastí podpory 3.1 Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví
 • S OPVK 2.3. Lidské zdroje ve VaV a 2.4.  Partnerství a sítě
 • S OP PI  - horizontální (formou navazujících a souběžných  projektů)  a vertikální (partnerství s aplikační sférou) zejména s 4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj, 5.1. Platformy spolupráce, 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků

Monitorovací indikátory

Monitorovací indikátory výstupu

 • Počet podpořených projektů VaV na podporu náběhové fáze center (start-up granty)
 • Centra vybavená unikátní infrastrukturou VaV národního významu
 • Zrekonstruované, rozšířené a nově vybudované kapacity
 • Počet podpořených projektů VaV na podporu náběhové fáze center (start-up granty)

Monitorovací indikátory výsledku

 • Počet center excelence
 • Počet výzkumných pracovníků, kteří využívají vybudovanou infrastrukturu
 • Počet studentů magisterského a doktorského studia, kteří využívají vybudovanou infrastrukturu
 • Počet projektů spolupráce aplikační sféry s centry excelence za rok
 • Podíl kapacit nových infrastruktur využívaných jinými subjekty
 • Počet nově (brutto) vytvořených pracovních míst ve VaV (zaměstnanci VaV) v podpořených centrech excelence (z toho ženy)

Forma podpory, financování a udržitelnost

Podpora bude poskytována formou dotace. Dotace je účelově určená k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu projektu.
Oblast podpory 1.1 bude plně financována z veřejných prostředků a to z 85 % z prostředků ERDF a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.
Po ukončení OP VaVpI budou centra excelence získávat finanční prostředky na svoji činnost z národních veřejných zdrojů na podporu výzkumu a vývoje, současně se však počítá s diverzifikací příjmů.

Velikost projektů

Minimální výše nákladů projektu je stanovena na 200 mil. Kč (do priority je možné předložit velké i  běžné  projekty). Horní hranice projektu není omezena. Při velikosti projektu nad 50 mil. Eur musí projekt schvalovat přímo Evropská komise.

 

Způsobilé výdaje (indikativní vymezení)
 • Příprava a řízení projektu (například služby expertů, projektantů při přípravě projektu a projektové dokumentace, náklady spojené s řízením projektu, zejm. mzdy realizačního týmu atd.);
 • Nemovitosti (nákup pozemků – max. limit 10% způsobilých výdajů, stavební náklady, nákup staveb atd.);
 • Pořízení vybavení a zařízení (stroje, zařízení, technologie, hardware, sítě atd.);
 • Nehmotný majetek (software, databáze, práva duševního vlastnictví atd.);
 • Povinná publicita;
 • Daň z přidané hodnoty může být způsobilým výdajem pouze za předpokladu, že nemůže být nárokována u příslušného finančního úřadu.

Způsobilé výdaje v rámci start-up grantů

 • Ostatní služby, výdaje, finanční poplatky (externě nakupované služby – kromě služeb na přípravu projektů, studie, poplatky za členství v mezinárodních organizacích, za přístup k databázím atd.);
 • Provozní výdaje (materiál, energie, telekomunikace, nájem, opravy atd.);
 • Příspěvek na mzdy (hrazena bude část způsobilých výdajů na mzdy);
 • Příspěvek na propagaci a zveřejňování výsledků výzkumu (propagační aktivity nad rámec povinné publicity, cestovné, konference atd.);

 Obecná pravidla start-up grantů

Hlavním cílem start-up grantů je umožnit zahájení výzkumných a vývojových prací od chvíle vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále též Rozhodnutí), tedy paralelně v době, kdy probíhá výstavba infrastruktury tak, aby ve chvíli ukončení investice mohla daná infrastruktura začít okamžitě a efektivně fungovat.
Dalším cílem je podpora aktivit směřujících k naplnění cílů a posílení vazeb na špičkové mezinárodní týmy a na partnery z aplikační sféry a zvyšování podílu zahraničních a soukromých zdrojů na VaV činnosti.
Způsobilost výdajů na start-up granty začíná od data vydání Rozhodnutí.
Finanční vymezení: zpravidla do 20% z celkových způsobilých výdajů na projekt
Podmínkou způsobilosti provozních výdajů je předložení odpovídající metodiky rozpočítávání provozních nákladů vztahujících se přímo k projektu a jejich schválení Řídicím orgánem.

Příjemci podpory

Právní forma: není relevantní
Všichni příjemci v této PO musí splňovat níže uvedené podmínky vycházející z definice  výzkumné organizace dle čl. 2.2 písm. d) Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01)
Hlavním účelem je:

 • provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj;
 • šířit výsledky činností uvedených pod písm.a) prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií;
 • veškerý zisk subjektu je zpětně investován do těchto činností nebo do šíření jejich výsledků nebo do výuky;
 • podniky (subjekty vykonávající hospodářskou činnost), které mohou uplatňovat vliv na takovýto subjekt, např. jako podílníci nebo členové, nemají žádný přednostní přístup k výzkumným kapacitám tohoto subjektu nebo k výsledkům výzkumu vytvořeným tímto subjektem;
 • hospodářské a nehospodářské činnosti jsou v rámci subjektu účetně odděleny a nedochází k financování hospodářských činností z činností nehospodářských. Majetek podpořený z OP VaVpI není využíván pro hospodářské činnosti za jiných podmínek, než povoluje Rámec Společenství.

nahoru