| | | |


Program OP PIK Spolupráce

VI. Výzva "Spolupráce – Klastry"

Termín pro předložení žádosti: 29. 11. 2019
Alokace výzvy: 250 000 000 Kč, může dojít k navýšení alokace
Minimální výše dotace: 500 000 Kč

Cíl výzvy:

Tato Výzva naplňuje cíl programu podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace.

Podporované aktivity v této výzvě:

 • a) kolektivní výzkum
 • b) sdílená infrastruktura
 • c) internacionalizace klastru
 • d) rozvoj klastrové organizace

Míra podpory:

 • pro aktivitu a) 45 % ze způsobilých výdajů pro malé podniky a 35 % ze způsobilých výdajů pro střední podniky pro kategorii experimentální vývoj, 70 % ze způsobilých výdajů pro malé podniky a 60 % ze způsobilých výdajů pro střední podniky pro kategorii průmyslový výzkum
 • pro aktivitu b), c) a d) 50 % ze způsobilých výdajů

Výše dotace:

 • min. absolutní dotace pro jeden projekt: 500 000 Kč
 • max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity a) 40 000 000 Kč pro excelentní klastry/na 1 podprojekt max. 15 000 000 Kč, 20 000 000 Kč pro rozvinuté klastry/na 1 podprojekt max. 10 000 000 Kč
 • max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity b) 15 000 000 Kč pro excelentní klastry, 10 000 000 Kč pro rozvinuté klastry
 • max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity c) a d) 5 000 000 Kč pro excelentní klastry, 4 000 000 pro rozvinuté klastry, 3 000 000 pro nezralé klastry

Způsobilé výdaje:

 • pro aktivitu a) mzdy a pojistné, externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji (smluvní výzkum, konzultační služby), materiál, dodatečné režijní náklady
 • pro aktivitu b) nákup staveb, technické zhodnocení staveb, stroje a zařízení včetně hardware a sítí, software a data, práva duševního vlastnictví, nájem
 • pro aktivitu c) mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference
 • pro aktivitu d) mzdy a pojistné, cestovné, marketing a propagace, semináře, konference, nájem, správa zařízení klastru, materiál. Režijní náklady jsou uplatňovány paušální sazbou ve výši až 15% z rozpočtové položky Mzdy a pojistné.

Blížší informace o způsobilých výdajích naleznete zde

Specifika a omezení výzvy:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 4 projekty (tzn. 4 aktivní žádosti, ve kterých vystupuje jako příjemce), a to vždy pouze 1 projekt na každou podporovanou aktivitu

Žadatelem/příjemcem může být účelově zřízené sdružení podnikatelů spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí. MUNI tedy může být součástí účelového sdružení podnikatelů.

Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách zprostředkovatelské agentury.

V. Výzva "Spolupráce – Klastry"

Termín pro předložení žádosti: 28. 11. 2018
Alokace výzvy: 300 000 000 Kč, může dojít k navýšení alokace
Minimální výše dotace: 500 000 Kč

Cíl výzvy:

Tato Výzva naplňuje cíl programu podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace.

Podporované aktivity v této výzvě:

 • 3.1 a) kolektivní výzkum
 • 3.1 b) sdílená infrastruktura
 • 3.1 c) internacionalizace klastru
 • 3.1 d) rozvoj klastrové organizace

Míra podpory:

 • pro aktivitu 3.1a) 45 % ze způsobilých výdajů pro malé podniky a 35 % ze způsobilých výdajů pro střední podniky pro kategorii experimentální vývoj, 70 % ze způsobilých výdajů pro malé podniky a 60 % ze způsobilých výdajů pro střední podniky pro kategorii průmyslový výzkum
 • pro aktivitu 3.1b), c) a d) 50 % ze způsobilých výdajů

Výše dotace:

 • min. absolutní dotace pro jeden projekt: 500 000 Kč
 • max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity 3.1a) 40 000 000 Kč pro excelentní klastry/na 1 podprojekt max. 15 000 000 Kč, 20 000 000 Kč pro rozvinuté klastry/na 1 podprojekt max. 10 000 000 Kč
 • max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity 3.1b) 15 000 000 Kč pro excelentní klastry, 10 000 000 Kč pro rozvinuté klastry
 • max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity 3.1c) a 3.1d) 5 000 000 Kč pro excelentní klastry, 4 000 000 pro rozvinuté klastry, 3 000 000 pro nezralé klastry

Způsobilé výdaje:

 • pro aktivitu 3.1a) mzdy a pojistné, externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji (smluvní výzkum, konzultační služby), materiál, dodatečné režijní náklady
 • pro aktivitu 3.1b) nákup staveb, technické zhodnocení staveb, stroje a zařízení včetně hardware a sítí, software a data, práva duševního vlastnictví, nájem
 • pro aktivitu 3.1c) mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference
 • pro aktivitu 3.1d) mzdy a pojistné, cestovné, marketing a propagace, semináře, konference, nájem, správa zařízení klastru, materiál

Specifika a omezení výzvy:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 4 projekty (tzn. 4 aktivní žádosti, ve kterých vystupuje jako příjemce), a to vždy pouze 1 projekt na každou podporovanou aktivitu

Žadatelem/příjemcem může být účelově zřízené sdružení podnikatelů spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí. MUNI tedy může být součástí účelového sdružení podnikatelů.

Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách zprostředkovatelské agentury.

 

IV. Výzva

Termín pro předložení žádosti: 20. října 2017
Alokace výzvy: 300 000 000,-Kč, může dojít k navýšení alokace
Minimální výše dotace: 500 000,- Kč

Doba realizace projektu nesmí překročit 3 roky od data skutečného zahájení projektu. Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2020.

Cíl výzvy
Tato výzva naplňuje cíl podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace.

Podporované aktivity v této výzvě:

 • Kolektivní výzkum – projekty musí splňovat podmínky stanovené v definici kolektivního a předkonkurenčního výzkumu. Žadatel u každého návrhu projektu musí doložit alespoň 3 potenciální uživatele výsledků projektu (malé a střední podniky), kteří sestaví tzv. uživatelský výbor, který dohlíží na průběh realizace projektu a může korigovat směr výzkumu s ohledem na využitelnost výsledků. Projekty musí být řešeny ve spolupráci s výzkumnými a vývojovými pracovištiformou zadání smluvního výzkumu. Podporována je také realizace projektů kolektivního výzkumu v rámci mezinárodní sítě Cornet.

 • Sdílená infrastruktura – založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

 • Internacionalizace klastru – navazování spolupráce v  evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (s důrazem na budoucí výzvy a klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy, apod.

 • Rozvoj klastrové organizace – aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, networking, apod.

Podporovány NEJSOU:

 • aktivity související s výrobou a zavedením výrobku na trh,
 • projekty, které vedou k jednostranné konkurenční výhodě jednotlivých firem,
 • aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami, a dále s podporou podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží.

Způsobilé výdaje, maximální výše dotace a spolufinancování:

Pro aktivitu „Kolektivní výzkum“:

Maximální výše dotace 40 000 000,- Kč pro excelentní (15 000 000,- na jeden podprojekt) a 20 000 000,- Kč pro rozvinuté klastry (10 000 000,- na jeden podprojekt).

Míra podpory:

Experimentální vývoj - 45% pro malé podniky, 35% pro střední podniky.
Průmyslový výzkum - 70% pro malé podniky, 60% pro střední podniky

Způsobilé výdaje

 • Mzdy a pojistné, externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji (smluvní výzkum, konzultační služby), dodatečné režijní a provozní náklady.
 • Zakázky na externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji nelze zadat personálně ani ekonomicky propojené osobě. 
 • Výdaje pro tuto aktivitu jsou způsobilé pouze za podmínky, že projekt či jeho podpořená část zcela spadá do kategorie průmyslového výzkumu, resp. experimentálního vývoje. Výdaje musí být přiřazeny ke konkrétní kategorii – průmyslový výzkum, experimentální vývoj.
 • Dodatečné režijní náklady jsou uplatňovány paušální sazbou ve výši až 15% z rozpočtové položky Mzdy a pojistné.

Pro aktivitu „Sdílená infrastruktura“:

Maximální výše dotace 15 000 000,- Kč pro excelentní a 10 000 000,- Kč pro rozvinuté klastry.
Maximální výše dotace 50%.

 • Nákup staveb, technické zhodnocení staveb, stroje a zařízení, hardware a sítě, software a data, práva duševního vlastnictví, nájem.

Pro aktivitu „Internacionalizace klastru“:

Maximální výše dotace 5 000 000,- Kč pro excelentní, 4 000 000,- Kč pro rozvinuté a 3 000 000,- Kč pro nezralé klastry.
Maximální výše dotace 50%.

 • Mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference.

Pro aktivitu „Rozvoj klastrové organizace“

Maximální výše dotace 5 000 000,- Kč pro excelentní, 4 000 000,- Kč pro rozvinuté a 3 000 000,- Kč pro nezralé klastry.
Maximální výše dotace 50%.

 • Mzdy a pojistné, cestovné, marketing a propagace, semináře, konference, nájem, správa zařízení klastru, materiál.

Blížší vymezení způsobilých výdajů naleznete zde.

Masarykova univerzita nemůže být samostatným příjemcem této výzvy, ale může být součástí účelového sdružení podnikatelů.

Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách zprostředkovatelské agentury.

III. Výzva

Termín pro předběžné žádosti: 12. ledna 2017
Termín pro plné žádosti: 7. dubna 2017
Alokace výzvy: 410 000 000,-Kč, může dojít k navýšení alokace
Minimální výše dotace: 500 000,- Kč

Doba realizace projektu nesmí překročit 3 roky od data skutečného zahájení projektu. Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2020.

Cíl výzvy
Tato výzva naplňuje cíl podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace.

Podporované aktivity v této výzvě:

 • Kolektivní výzkum – projekty musí splňovat podmínky stanovené v definici kolektivního a předkonkurenčního výzkumu. Žadatel u každého návrhu projektu musí doložit alespoň 3 potenciální uživatele výsledků projektu (malé a střední podniky), kteří sestaví tzv. uživatelský výbor, který dohlíží na průběh realizace projektu a může korigovat směr výzkumu s ohledem na využitelnost výsledků. Projekty musí být řešeny ve spolupráci s výzkumnými a vývojovými pracovištiformou zadání smluvního výzkumu. Podporována je také realizace projektů kolektivního výzkumu v rámci mezinárodní sítě Cornet.

 • Sdílená infrastruktura – založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

 • Internacionalizace klastru – navazování spolupráce v  evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (s důrazem na budoucí výzvy a klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy, apod.

 • Rozvoj klastrové organizace – aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, networking, apod.

Podporovány NEJSOU:

 • aktivity související s výrobou a zavedením výrobku na trh,
 • projekty, které vedou k jednostranné konkurenční výhodě jednotlivých firem,
 • aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami, a dále s podporou podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží.

Způsobilé výdaje, maximální výše dotace a spolufinancování:

Pro aktivitu „Kolektivní výzkum“:

Maximální výše dotace 40 000 000,- Kč pro excelentní (15 000 000,- na jeden podprojekt) a 20 000 000,- Kč pro rozvinuté klastry (10 000 000,- na jeden podprojekt).

Míra podpory:

Experimentální vývoj - 45% pro malé podniky, 35% pro střední podniky.
Průmyslový výzkum - 70% pro malé podniky, 60% pro střední podniky

Způsobilé výdaje

 • Mzdy a pojistné, externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji (smluvní výzkum, konzultační služby), dodatečné režijní a provozní náklady.
 • Zakázky na externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji nelze zadat personálně ani ekonomicky propojené osobě. 
 • Výdaje pro tuto aktivitu jsou způsobilé pouze za podmínky, že projekt či jeho podpořená část zcela spadá do kategorie průmyslového výzkumu, resp. experimentálního vývoje.9 Výdaje musí být přiřazeny ke konkrétní kategorii – průmyslový výzkum, experimentální vývoj.
 • Dodatečné režijní náklady jsou uplatňovány paušální sazbou ve výši až 15% z rozpočtové položky Mzdy a pojistné.

Pro aktivitu „Sdílená infrastruktura“:

Maximální výše dotace 15 000 000,- Kč pro excelentní a 10 000 000,- Kč pro rozvinuté klastry.
Maximální výše dotace 50%.

 • Nákup staveb, technické zhodnocení staveb, stroje a zařízení, hardware a sítě, software a data, práva duševního vlastnictví, nájem.

Pro aktivitu „Internacionalizace klastru“:

Maximální výše dotace 5 000 000,- Kč pro excelentní, 4 000 000,- Kč pro rozvinuté a 3 000 000,- Kč pro nezralé klastry.
Maximální výše dotace 50%.

 • Mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference.

Pro aktivitu „Rozvoj klastrové organizace“

Maximální výše dotace 5 000 000,- Kč pro excelentní, 4 000 000,- Kč pro rozvinuté a 3 000 000,- Kč pro nezralé klastry.
Maximální výše dotace 50%.

 • Mzdy a pojistné, cestovné, marketing a propagace, semináře, konference, nájem, správa zařízení klastru, materiál.

Masarykova univerzita nemůže být samostatným příjemcem této výzvy, ale může být součástí účelového sdružení podnikatelů.

Informace o výzvě na stránkách poskytovatele.

II. Výzva

Termín pro plné žádosti: 30. dubna 2016
Alokace výzvy: 40 000 000,-Kč, může dojít k navýšení alokace
Minimální výše dotace: 500 000,- Kč

Cíl výzvy
Tato výzva naplňuje cíl podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace.

Podporované aktivity v této výzvě:

 • Kolektivní výzkum – projekty musí splňovat podmínky stanovené v definici kolektivního a předkonkurenčního výzkumu. Žadatel u každého návrhu projektu musí doložit alespoň 3 potenciální uživatele výsledků projektu (malé a střední podniky), kteří sestaví tzv. uživatelský výbor, který dohlíží na průběh realizace projektu a může korigovat směr výzkumu s ohledem na využitelnost výsledků. Projekty musí být řešeny ve spolupráci s výzkumnými a vývojovými pracovištiformou zadání smluvního výzkumu. Podporována je také realizace projektů kolektivního výzkumu v rámci mezinárodní sítě Cornet.

Podporovány NEJSOU:

 • aktivity související s výrobou a zavedením výrobku na trh,
 • projekty, které vedou k jednostranné konkurenční výhodě jednotlivých firem,
 • aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami, a dále s podporou podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží.

Způsobilé výdaje, maximální výše dotace a spolufinancování:

Pro aktivitu „Kolektivní výzkum“:

Maximální výše dotace 15 000 000,- Kč pro excelentní a 12 000 000,- Kč pro rozvinuté klastry a 8 mil. pro nezralé clustery. Výše dotace pro malé podniky 60%, pro střední podniky 50%.

 • Osobní náklady, externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji (smluvní výzkum, konzultační služby), dodatečné režijní a provozní náklady.
 • Zakázky na externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji nelze zadat personálně ani ekonomicky propojené osobě. 
 • Výdaje pro tuto aktivitu jsou způsobilé pouze za podmínky, že projekt či jeho podpořená část zcela spadá do kategorie průmyslového výzkumu, resp. experimentálního vývoje.
Poskytovatel podpory bude v rámci mezd, služeb poradců, expertů a nákladů na studie
považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu

Masarykova univerzita nemůže být samostatným příjemcem této výzvy, ale může být součástí účelového sdružení podnikatelů.

Informace o výzvě na stránkách poskytovatele

I. Výzva

Termín pro předběžné žádosti: od 2. 6. 2015 do 31. 8. 2015
Termín pro plné žádosti: od 1. 9. 2015 do 29. 2. 2016
Alokace výzvy: 500 000 000,-Kč, může dojít k navýšení alokace
Minimální výše dotace: 500 000,- Kč

Cíl výzvy
Tato výzva naplňuje cíl podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace.

Podporované aktivity v této výzvě:

 • Kolektivní výzkum – projekty musí splňovat podmínky stanovené v definici kolektivního a předkonkurenčního výzkumu. Žadatel u každého návrhu projektu musí doložit alespoň 3 potenciální uživatele výsledků projektu (malé a střední podniky), kteří sestaví tzv. uživatelský výbor, který dohlíží na průběh realizace projektu a může korigovat směr výzkumu s ohledem na využitelnost výsledků. Projekty musí být řešeny ve spolupráci s výzkumnými a vývojovými pracovištiformou zadání smluvního výzkumu. Podporována je také realizace projektů kolektivního výzkumu v rámci mezinárodní sítě Cornet.
 • Sdílená infrastruktura –založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.
 • Internacionalizace klastru – navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (s důrazem na budoucí výzvy a klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy, apod.
 • Rozvoj klastrové organizace – aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, networking, apod.

Podporovány NEJSOU:

 • aktivity související s výrobou a zavedením výrobku na trh,
 • projekty, které vedou k jednostranné konkurenční výhodě jednotlivých firem,
 • aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami, a dále s podporou podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží.

Způsobilé výdaje, maximální výše dotace a spolufinancování:

Pro aktivitu „Kolektivní výzkum“:

Maximální výše dotace 16 000 000,- Kč pro excelentní a 11 000 000,- Kč pro rozvinuté klastry. Maximální výše dotace 45%, tj. nároky na spolufinancování ve výši 55%.

 • Osobní náklady, externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji (smluvní výzkum, konzultační služby), dodatečné režijní a provozní náklady.
 • Zakázky na externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji nelze zadat personálně ani ekonomicky propojené osobě. 
 • Výdaje pro tuto aktivitu jsou způsobilé pouze za podmínky, že projekt či jeho podpořená část zcela spadá do kategorie průmyslového výzkumu, resp. experimentálního vývoje. Výdaje musí být přiřazeny ke konkrétním kategoriím výzkumu a vývoje.

Pro aktivitu „Sdílená infrastruktura“:

Maximální výše dotace 15 000 000,- Kč pro excelentní a 10 000 000,- Kč pro rozvinuté klastry.
Maximální výše dotace 50%.

 • Nákup staveb, technické zhodnocení staveb, stroje a zařízení, hardware a sítě, software a data, práva duševního vlastnictví, nájem.

Pro aktivitu „Internacionalizace klastru“:

Maximální výše dotace 5 000 000,- Kč pro excelentní, 4 000 000,- Kč pro rozvinuté a 3 000 000,- Kč pro nezralé klastry.
Maximální výše dotace 50%.

 • Mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference.

Pro aktivitu „Rozvoj klastrové organizace“

Maximální výše dotace 5 000 000,- Kč pro excelentní, 4 000 000,- Kč pro rozvinuté a 3 000 000,- Kč pro nezralé klastry.
Maximální výše dotace 50%.

 • Mzdy a pojistné, cestovné, marketing a propagace, semináře, konference, nájem, správa zařízení klastru, materiál.

Masarykova univerzita nemůže být samostatným příjemcem této výzvy, ale může být součástí účelového sdružení podnikatelů.


nahoru