| | | |


Program OP PIK Služby infrastruktury

VI. výzva

Termín pro podání žádostí: 30. června 2019
Alokace výzvy: 800 000 000,-Kč, může dojít k navýšení alokace.

Maximální výše dotace:

Poskytování služeb inovačním podnikům

 • 1 - 15 mil. Kč v případě projektů příjemce (inovační infrastruktury)
 • 50 - 250 tis. Kč dotace na služby konečného příjemce

Ostatní aktivity výzvy:

 • 1 – 30 mil. Kč v případě projektů neobsahujících stavební práce
 • 5 – 100 mil. Kč v případě projektů obsahujících stavební práce

Míra podpory

Poskytování služeb inovačním podnikům

 • 75 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě konečných příjemců (MSP)- uživatelů poradenských služeb
 • 100 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě příjemců, kteří jsou zprostředkovatelem podpory dle Rámce.

Ostatní aktivity výzvy:

 • 50 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • 75 % z prokázaných způsobilých výdajů dle Rámce mimo režim veřejné podpory pro příjemce, kteří splňují podmínky bodů 19 a 20 Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

Nejzazší termín pro ukončení projektu: 29.7.2022

Cíl výzvy
Hlavním cílem programu podpory „Služby infrastruktury“ je zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. Tyto aktivity povedou ke zlepšení mezisektorové spolupráce a podmínek pro rozvoj inovačních firem a konkurenční výhody jako zásadního prvku ovlivňujícího efektivitu celého inovačního systému v ČR.

Podporované aktivity

a) Poskytování služeb inovačním podnikům - MSP

Vědeckotechnické parky, inovační centra a podnikatelské inkubátory budou prostřednictvím vlastních expertů nebo formou zprostředkování ověřených externích služeb poskytovat inkubovaným a dalším inovativním MSP služby specializovaného poradenství.

Důraz bude kladen na  rozvoj kvality  služeb v těchto oblastech:
(i) strategické řízení a management inovací;
(ii) strategické poradenství při vstupu na nové trhy;
(iii) ochrany a využití práv duševního vlastnictví;
(iv) navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce;
(v) komercializace výsledků výzkumu;
(vi) přístupu ke kapitálu;
(vii) validace podnikatelského modelu;
(viii) rozvoj řízení procesů ve firmě;
(ix) vedení zaměstnanců;
(x) obchodní a marketingové strategie;
(xi) poradenství v oblasti návrhových či konstrukčních procesů.

b) Provozování inovační infrastruktury

Pouze v režimu de minimis. Jedná se o provozování již vybudovaného Vědeckotechnologického parku, Podnikatelského inkubátoru, Inovačního centra.

c) Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií

Jedná se o aktivity rozšíření již existující inovační infrastruktury (VTP/PI), avšak případné stavební práce nesmí zasahovat/změnit, ohrozit závazný ukazatel a cílové aktivity původního projektu.

d) Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury

Pouze v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty.

Podporována NENÍ:

 • prostá obnova majetku
 • aktivity spojené s podporou vývozu do  členských států Evropské unie a třetích zemí, a to podporou přímo vázanou na  množství vývozu nebo spojenou se  založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami,
 • aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým,
 • výrobní aktivity žadatele/příjemce.

Způsobilé výdaje

Poskytování služeb inovačním podnikům

a)  osobní náklady spojené s poskytováním poradenských služeb konečným příjemcům - inovativním MSP (poradců a expertů),


b)  nákup externích poradenských služeb,


c)  marketing a propagace (maximálně 400 tis. Kč na projekt),


d)  režijní náklady (15 % z osobních nákladů)

 

Ostatní aktivity výzvy:

a) výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku např. nákup pozemků, budov,
strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení inovační infrastruktury za podmínky, že se
jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek),

b) výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (pořízení patentů, licencí a knowhow nepřesahující cenu obvyklou, přičemž posudek nesmí být ke dni pořízení majetku starší než 3 měsíce; software apod.),

c) náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku do výše 50 % celkových
způsobilých výdajů na projekt,

d) provozní náklady, zejména služby poradců, expertů, studie, školení, semináře, workshopy,
propagace, síťové neskladovatelné dodávky apod.,

e)náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky
povinné publicity uvedené v pravidlech určených poskytovatelem podpory.

Bližší informace ke způsobilosti výdajů naleznete zde.

Kompletní informace k výzvě naleznete na stránkách zpostředkovatelské agentury

V případě zájmu o zapojení do této výzvy se prosím obracejte na Ing. Jiřího Foltýna (foltyn@rect.muni.cz)

V. výzva

Termín pro podání žádostí: 27. lsitopadu 2018
Alokace výzvy: 250 000 000,-Kč, může dojít k navýšení alokace.

Maximální výše dotace:

 • 1 - 15 mil. Kč v případě projektů příjemce (inovační infrastruktury)
 • 50 - 250 tis. Kč dotace na služby konečného příjemce

Míra podpory
75 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě konečných příjemců (MSP)- uživatelů poradenských služeb

100 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě příjemců, kteří jsou zprostředkovatelem podpory dle Rámce.

Nejzazší termín pro ukončení projektu: 31.12.2021

Cíl výzvy
Hlavním cílem programu podpory „Služby infrastruktury“ je zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobkůa služeb. Tyto aktivity povedou ke zlepšení mezisektorové spolupráce a podmínek pro rozvoj inovačních firem a konkurenční výhody jako zásadního prvku ovlivňujícího efektivitu celého inovačního systému v ČR.

Podporované aktivity

Poskytování služeb inovačním podnikům - MSP

Vědeckotechnické parky, inovační centra a podnikatelské inkubátory budou prostřednictvím vlastních expertů nebo formou zprostředkování ověřených externích služeb poskytovat inkubovaným a dalším inovativním MSP služby specializovaného poradenství.

Důraz bude kladen na  rozvoj kvality  služeb v těchto oblastech:
(i) strategické řízení a management inovací;
(ii) strategické poradenství při vstupu na nové trhy;
(iii) ochrany a využití práv duševního vlastnictví;
(iv) navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce;
(v) komercializace výsledků výzkumu;
(vi) přístupu ke kapitálu;
(vii) validace podnikatelského modelu;
(viii) rozvoj řízení procesů ve firmě;
(ix) vedení zaměstnanců;
(x) obchodní a marketingové strategie;
(xi) poradenství v oblasti návrhových či konstrukčních procesů.

Podporována NENÍ:

 • aktivity spojené s podporou vývozu do  členských států Evropské unie a třetích zemí, a to podporou přímo vázanou na  množství vývozu nebo spojenou se  založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami,
 • aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým,
 • výrobní aktivity.

Způsobilé výdaje

a)  osobní náklady spojené s poskytováním poradenských služeb konečným příjemcům - inovativním MSP (poradců a expertů),


b)  nákup externích poradenských služeb,


c)  marketing a propagace (maximálně 400 tis. Kč na projekt),


d)  režijní náklady (15 % z osobních nákladů dle bodu a)

Bližší informace ke způsobilosti výdajů naleznete zde.

Kompletní informace k výzvě naleznete na stránkách zpostředkovatelské agentury

V případě zájmu o zapojení do této výzvy se prosím obracejte na Ing. Jiřího Foltýna (foltyn@rect.muni.cz)

IV. výzva

Termín pro podání žádostí: 22. prosince 2017
Alokace výzvy: 400 000 000,-Kč, může dojít k navýšení alokace, avšak také k pozastavení příjmu žádostí, pokud bude alokace dosaženo.
Maximální výše dotace:

 • 1 - 30 mil. Kč v případě projektů neobsahujících stavební práce
 • 5 - 100 mil. Kč v případě projektů obsahujících stavební práce

Maximální podíl dotace na způsobilých výdajích: 75% pro veřejné vysoké školy (režim nezakládající veřejnou podporu), 50% pro podniky či municipality (režim zakládající veřejnou podporu)
Nejzazší termín pro ukončení projektu: 31.12.2020

Cíl výzvy
Hlavním cílem programu podpory „Služby infrastruktury“ je zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobkůa služeb. Tyto aktivity povedou ke zlepšení mezisektorové spolupráce a podmínek pro rozvoj inovačních firem a konkurenční výhody jako zásadního prvku ovlivňujícího efektivitu celého inovačního systému v ČR.

Podporované aktivity

 • Provozování inovační infrastruktury - pouze v režimu de minimis
 • Rozšíření  prostor inovační  infrastruktury, pořízení  nového  vybavení  a  zlepšení  kapacit  pro společné využívání technologií
 • Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty (žadatel však nesmí disponovat či provozovat inovační infrastrukturu).

Inovační infrastrukturou je vědeckotechnologický park, podnikatelský inkubátor či inovační centrum.

Podporována NENÍ:

 • prostá obnova majetku,
 • aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí, a  to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami,
 • aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým,
 • základní výzkum,
 • výrobní činnost žadatele/příjemce
 • výuka v rámci vzdělávacích aktivit vysokých škol

Způsobilé výdaje

 • výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku např. nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení inovační infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek)
 • výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (pořízení patentů, licencí a know-how nepřesahující cenu obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce, přičemž posudek nesmí být ke dni pořízení majetku starší než 3měsíců; software apod.)
 • náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku do výše 50 % celkových způsobilých výdajů na projekt
 • provozní náklady, zejména služby poradců, expertů, studie, školení, semináře, workshopy, propagace, síťové neskladovatelné dodávky apod.
 • náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v pravidlech určených poskytovatelem podpory.

Bližší informace ke způsobilosti výdajů naleznete zde.

Kompletní informace k výzvě naleznete na stránkách zpostředkovatelské agentury

V případě zájmu o zapojení do této výzvy se prosím obracejte na Ing. Jiřího Foltýna (foltyn@rect.muni.cz)

III. výzva

Termín pro podání žádostí: 28. dubna 2017
Alokace výzvy: 1 750 000 000,-Kč, může dojít k navýšení alokace, avšak také k pozastavení příjmu žádostí, pokud bude alokace dosaženo.
Maximální výše dotace: do 20% alokace pro výzvu
Maximální podíl dotace na způsobilých výdajích: 75% pro veřejné vysoké školy, 50% pro podniky
Nejzazší termín pro ukončení projektu: 31.12.2021

Cíl výzvy
Hlavním cílem programu podpory „Služby infrastruktury“ je zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobkůa služeb. Tyto aktivity povedou ke zlepšení mezisektorové spolupráce a podmínek pro rozvoj inovačních firem a konkurenční výhody jako zásadního prvku ovlivňujícího efektivitu celého inovačního systému v ČR.

Podporované aktivity

 • Provozování inovační infrastruktury - pouze v režimu de minimis
 • Rozšíření  prostor inovační  infrastruktury, pořízení  nového  vybavení  a  zlepšení  kapacit  pro společné využívání technologií
 • Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty.

Podporována NENÍ:

 • prostá obnova majetku,
 • aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí, a  to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami,
 • aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým,
 • základní výzkum,
 • výuka v rámci vzdělávacích aktivit vysokých škol

Způsobilé výdaje

 • výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku např. nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení inovační infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek)
 • výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (pořízení patentů, licencí a know-how nepřesahující cenu obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce, přičemž posudek nesmí být ke dni pořízení majetku starší než 3měsíců; software apod.)
 • náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku do výše 50 % celkových způsobilých výdajů na projekt
 • provozní náklady, zejména služby poradců, expertů, studie, školení, semináře, workshopy, propagace, síťové neskladovatelné dodávky apod.
 • náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v pravidlech určených poskytovatelem podpory.

Bližší informace ke způsobilosti výdajů naleznete zde.

Kompletní informace k výzvě naleznete na stránkách zpostředkovatelské agentury

II. výzva

Termín pro plné žádosti: 30. 9. 2016
Alokace výzvy: 700 000 000,-Kč, může dojít k navýšení alokace, avšak také k pozastavení příjmu žádostí, pokud bude alokace dosaženo.
Maximální výše dotace: do 20% alokace pro výzvu
Maximální podíl dotace na způsobilých výdajích: 75% pro veřejné vysoké školy, 50% pro podniky
Nejzazší termín pro ukončení projektu: 31.12.2020

Cíl výzvy
Hlavním cílem programu podpory „Služby infrastruktury“ je zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobkůa služeb. Tyto aktivity povedou ke zlepšení mezisektorové spolupráce a podmínek pro rozvoj inovačních firem a konkurenční výhody jako zásadního prvku ovlivňujícího efektivitu celého inovačního systému v ČR.

Podporované aktivity

 • Provozování inovační infrastruktury - pouze v režimu de minimis
 • Rozšíření  prostor inovační  infrastruktury, pořízení  nového  vybavení  a  zlepšení  kapacit  pro společné využívání technologií
 • Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty.

Podporována NENÍ:

 • prostá obnova majetku,
 • aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí, a  to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami,
 • aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým,
 • výrobní aktivity
 • základní výzkum,
 • výuka v rámci vzdělávacích aktivit vysokých škol

Způsobilé výdaje

 • výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku např. nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení inovační infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva(mimo pozemek)
 • výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (pořízení patentů, licencí a know-how nepřesahující cenu obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce, přičemž posudek nesmí být ke dni pořízení majetku starší než 3měsíců; software apod.)
 • náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku do výše 50 % celkových způsobilých výdajů na projekt
 • provozní náklady, zejména služby poradců, expertů, studie, školení, semináře, workshopy, propagace, síťové neskladovatelné dodávky apod.
 • náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v pravidlech určených poskytovatelem podpory.

I. výzva

Termín pro plné žádosti: 4. 5. 2016
Alokace výzvy: 1 400 000 000,-Kč, může dojít k navýšení alokace
Maximální výše dotace: do 20% alokace pro výzvu
Maximální podíl dotace na způsobilých výdajích: 75% pro veřejné vysoké školy, 50% pro podniky
Nejzazší termín pro ukončení projektu: 31.12.2019

Cíl výzvy
Hlavním cílem programu podpory „Služby infrastruktury“ je zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobkůa služeb. Tyto aktivity povedou ke zlepšení mezisektorové spolupráce a podmínek pro rozvoj inovačních firem a konkurenční výhody jako zásadního prvku ovlivňujícího efektivitu celého inovačního systému v ČR.

Podporované aktivity

 • Provozování inovační infrastruktury - pouze v režimu de minimis
 • Rozšíření  prostor inovační  infrastruktury, pořízení  nového  vybavení  a  zlepšení  kapacit  pro společné využívání technologií
 • Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty.

Podporována NENÍ:

 • prostá obnova majetku,
 • aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí, a  to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami,
 • aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým,
 • výrobní aktivity
 • základní výzkum,
 • výuka v rámci vzdělávacích aktivit vysokých škol

Způsobilé výdaje

 • výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku např. nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení inovační infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva(mimo pozemek)
 • výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (pořízení patentů, licencí a know-how nepřesahující cenu obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce, přičemž posudek nesmí být ke dni pořízení majetku starší než 3měsíců; software apod.)
 • náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku do výše 50 % celkových způsobilých výdajů na projekt
 • provozní náklady, zejména služby poradců, expertů, studie, školení, semináře, workshopy, propagace, síťové neskladovatelné dodávky apod.
 • náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v pravidlech určených poskytovatelem podpory.

nahoru