| | | |


Program OP PIK Partnerství znalostního transferu

IV. Výzva

Termín pro předložení žádosti: 14. 12. 2018
Alokace výzvy: 200 000 000 Kč (V případě výraznějšího převisu kvalitních projektů může Řídicí orgán OP PIK alokaci na tuto Výzvu navýšit.)
Minimální výše dotace: 500 000 Kč
Maximální výše dotace: 5 000 000 Kč

Příjemci podpory: malé a střední podniky, výzkumné organizace (partner zapojený do realizace projektu)

Max. míra podpory: 70 % ZV pro všechny typy žadatelů; MSP musí partnerské organizaci poskytnout finanční příspěvek ve výši alespoň 30 % způsobilých výdajů partnerské organizace související s projektem.

Podporované aktivity:

 • vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup; znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště
 • projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:

– zlepšení výrobních procesů

– vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb

– zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

Způsobilé výdaje:

 • pro MSP: hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, mzdy a pojistné, cestovné, materiál
 • pro Znalostní organizaci: mzdy a pojistné, cestovné, semináře, workshopy, služby expertů, přístup k informacím, databázím
 • Znalostní organizace může dále uplatnit nepřímé (režijní) výdaje paušální sazbou ve výši až 15 % rozpočtové položky Mzdy a pojistné (nezahrnuje mzdy a pojistné MSP); způsobilé výdaje pro nepřímé výdaje jsou: osobní náklady administrativních pracovníků, náklady na využití zařízení znalostní organizace, účetnictví, telefonní poplatky, síťové dodávky, spotřební materiál, náklady na pořádání pracovních setkání, povinná publicita

 

Bližší informace naleznete na stránkách zprostředkovatelské agentury.

 

III. Výzva

Termín pro předložení žádosti: 13. 10. 2017
Alokace výzvy: 200 000 000,-Kč, může dojít k navýšení alokace
Minimální výše dotace: 500 000,- Kč
Maximální výše dotace: 5 000 000,- Kč

Maximální podíl dotace na způsobilých výdajích: 70%, tj. projekt zakládá spolufinancování ve výši 30%. MSP musí partnerské organizaci poskytnout finanční příspěvek ve výši alespoň 30 % způsobilých výdajů partnerské organizace související s projektem, buď z vlastních zdrojů, nebo prostřednictvím externího financování, a to ve formě, která neobsahuje žádnou veřejnou podporu.

Financování je ex-post – výdaje je tedy nutno rovněž předfinancovat z vlastních zdrojů.
Nejzazší termín pro ukončení projektu: 31.12.2020

Cíl výzvy
Tato výzva naplňuje cíl programu na posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků. Obecným cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou.

Podporované aktivity
Podporovanou aktivitou je vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí (dále Znalostní organizace) za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup.

Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia (dále Asistent znalostního transferu) přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště.

Projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:

 • zlepšení výrobních procesů,
 • vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb,
 • zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

Znalostním transferem se pro účely této výzvy rozumí přenos informací, odborných znalostí a dovedností z akademické sféry do partnerského podniku. Efektivní transfer v sobě musí zahrnovat adaptaci akademických znalostí na specifické potřeby partnerského podniku, na jeho produkty, procesy a služby a vytváření nových znalostí za účelem jejich následného praktického využití v podniku a jeho podnikatelských záměrech. Efektivní transfer dále musí zahrnovat osvojení vytvořených znalostí zaměstnanci podniku a zlepšení jejich kvalifikace tak, aby se v dané oblasti snížila závislost podniku na externích subjektech.

Asistent znalostního transferu – absolvent magisterského nebo doktorského studia, který může mít i omezenou pracovní zkušenost (cca do 3 let) a který je zaměstnán partnerskou znalostní organizací na dobu trvání projektu. Asistent pracuje na projektu v provozovně podniku s podporou akademického/výzkumného pracovníka z partnerské znalostní organizace na řešení definovaného problému, ke kterému podniku schází potřebné znalosti. Asistent se pod dohledem akademika přímo podílí na aplikaci znalostí přenášených ze znalostní organizace a jejich adaptaci do prostředí podniku. Asistent spolupracuje se zaměstnanci podniku, získává relevantní znalosti podniku a následně pomáhá zaměstnancům s využitím nově vytvořených znalostí a dovedností. Asistent je podřízen společnému vedení podniku a akademického pracovníka.

Znalostní organizace – veřejná vysoká škola univerzitního i neuniverzitního typu/pracoviště Akademie věd ČR. Znalostní organizace je zodpovědná za zaměstnání Asistenta znalostního transferu pro účely projektu a poskytování odborné podpory Asistentovi a podniku při realizaci projektu. Pro účely plnění těchto povinností znalostní organizace uvolní akademického pracovníka v minimálním rozsahu poloviny pracovní doby jednoho pracovního dne týdně.

Podporován NENÍ:

 • smluvní výzkum
 • poradenská činnost
 • výrobní aktivity

Způsobilé výdaje

 • Hardware a sítě, software a data, stroje a zařízení, mzdy a pojistné, cestovné, materiál – pouze MSP (malý/střední podnik).
 • Pro znalostního partnera: mzdy a pojistné, cestovné, služby expertů, studie, přístup k informacím, databázím, semináře.
 • Znalostní organizace může dále uplatnit nepřímé (režijní) náklady paušální sazbou ve výši až 15 % rozpočtové položky, mzdy a pojistné (nezahrnuje mzdy a pojistné MSP). Způsobilé výdaje pro nepřímé náklady jsou: osobní náklady administrativních pracovníků, náklady na využití univerzitních zařízení, účetnictví, telefonní poplatky, síťové dodávky, spotřební materiál, náklady na pořádání pracovních setkání, povinná publicita.
 • Konečná výše nepřímých způsobilých výdajů znalostní organizace je přímo úměrná skutečně vynaloženým přímým způsobilým výdajům znalostní organizace za mzdy a pojistné.
 • Při kontrole výše nepřímých způsobilých výdajů Řídící orgán nekontroluje účetní doklady ani jinou podpůrnou dokumentaci vztahující se k nepřímým výdajům příjemce, ale ověřuje skutečnou výši přímých nákladů.

Vymezení způsobilosti výdajů naleznete zde.

Bližší informace naleznete na stránkách zprostředkovatelské agentury.

II. Výzva

Termín pro předložení žádosti: 7. 2. 2017
Alokace výzvy: 280 000 000,-Kč, může dojít k navýšení alokace
Minimální výše dotace: 500 000,- Kč
Maximální výše dotace: 3 500 000,- Kč
Maximální podíl dotace na způsobilých výdajích: 70%, tj. projekt zakládá spolufinancování ve výši 30%. MSP musí partnerské organizaci poskytnout finanční příspěvek ve výši alespoň 30 % způsobilých výdajů partnerské organizace související s projektem, buď z vlastních zdrojů, nebo prostřednictvím externího financování, a to ve formě, která neobsahuje žádnou veřejnou podporu.

Financování je ex-post – výdaje je tedy nutno rovněž předfinancovat z vlastních zdrojů.
Nejzazší termín pro ukončení projektu: 30.6.2020

Cíl výzvy
Tato výzva naplňuje cíl programu na posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků. Obecným cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou.

Podporované aktivity
Podporovanou aktivitou je vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí (dále Znalostní organizace) za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup.

Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia (dále Asistent znalostního transferu) přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště.

Projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:

 • zlepšení výrobních procesů,
 • vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb,
 • zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

Znalostním transferem se pro účely této výzvy rozumí přenos informací, odborných znalostí a dovedností z akademické sféry do partnerského podniku. Efektivní transfer v sobě musí zahrnovat adaptaci akademických znalostí na specifické potřeby partnerského podniku, na jeho produkty, procesy a služby a vytváření nových znalostí za účelem jejich následného praktického využití v podniku a jeho podnikatelských záměrech. Efektivní transfer dále musí zahrnovat osvojení vytvořených znalostí zaměstnanci podniku a zlepšení jejich kvalifikace tak, aby se v dané oblasti snížila závislost podniku na externích subjektech.

Asistent znalostního transferu – absolvent magisterského nebo doktorského studia, který může mít i omezenou pracovní zkušenost (cca do 3 let) a který je zaměstnán partnerskou znalostní organizací na dobu trvání projektu. Asistent pracuje na projektu v provozovně podniku s podporou akademického/výzkumného pracovníka z partnerské znalostní organizace na řešení definovaného problému, ke kterému podniku schází potřebné znalosti. Asistent se pod dohledem akademika přímo podílí na aplikaci znalostí přenášených ze znalostní organizace a jejich adaptaci do prostředí podniku. Asistent spolupracuje se zaměstnanci podniku, získává relevantní znalosti podniku a následně pomáhá zaměstnancům s využitím nově vytvořených znalostí a dovedností. Asistent je podřízen společnému vedení podniku a akademického pracovníka.

Znalostní organizace – veřejná vysoká škola univerzitního i neuniverzitního typu/pracoviště Akademie věd ČR. Znalostní organizace je zodpovědná za zaměstnání Asistenta znalostního transferu pro účely projektu a poskytování odborné podpory Asistentovi a podniku při realizaci projektu. Pro účely plnění těchto povinností znalostní organizace uvolní akademického pracovníka v minimálním rozsahu poloviny pracovní doby jednoho pracovního dne týdně.

Podporován NENÍ:

 • smluvní výzkum
 • poradenská činnost
 • výrobní aktivity

Způsobilé výdaje

 • Hardware a sítě, software a data, stroje a zařízení, mzdy a pojistné, cestovné – pouze MSP (malý/střední podnik).
 • Pro znalostního partnera: mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, přístup k informacím, databázím, semináře.
 • Znalostní organizace může dále uplatnit nepřímé (režijní) náklady paušální sazbou ve výši až 15 % rozpočtové položky, mzdy a pojistné (nezahrnuje mzdy a pojistné MSP). Způsobilé výdaje pro nepřímé náklady jsou: osobní náklady administrativních pracovníků, náklady na využití univerzitních zařízení, účetnictví, telefonní poplatky, síťové dodávky, spotřební materiál, náklady na pořádání pracovních setkání, povinná publicita.
 • Konečná výše nepřímých způsobilých výdajů znalostní organizace je přímo úměrná skutečně vynaloženým přímým způsobilým výdajům znalostní organizace za mzdy a pojistné.
 • Při kontrole výše nepřímých způsobilých výdajů Řídící orgán nekontroluje účetní doklady ani jinou podpůrnou dokumentaci vztahující se k nepřímým výdajům příjemce, ale ověřuje skutečnou výši přímých nákladů.

I. Výzva

Termín pro předběžné žádosti: od 2. 6. 2015 do 30. 9. 2015
Termín pro plné žádosti: od 1. 9. 2015 do 29. 2. 2016
Alokace výzvy: 300 000 000,-Kč, může dojít k navýšení alokace
Minimální výše dotace: 500 000,- Kč
Maximální výše dotace: 3 500 000,- Kč
Maximální podíl dotace na způsobilých výdajích: 70%, tj. projekt zakládá spolufinancování ve výši 30%. Financování je ex-post – výdaje je tedy nutno rovněž předfinancovat z vlastních zdrojů.
Nejzazší termín pro ukončení projektu: 31.12.2018

Cíl výzvy
Tato výzva naplňuje cíl programu na posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků. Obecným cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou.

Podporované aktivity
Podporovanou aktivitou je vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí (dále Znalostní organizace) za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup.

Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia (dále Asistent znalostního transferu) přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště.

Projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:

 • zlepšení výrobních procesů,
 • vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb,
 • zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

Znalostním transferem se pro účely této výzvy rozumí přenos informací, odborných znalostí a dovedností z akademické sféry do partnerského podniku. Efektivní transfer v sobě musí zahrnovat adaptaci akademických znalostí na specifické potřeby partnerského podniku, na jeho produkty, procesy a služby a vytváření nových znalostí za účelem jejich následného praktického využití v podniku a jeho podnikatelských záměrech. Efektivní transfer dále musí zahrnovat osvojení vytvořených znalostí zaměstnanci podniku a zlepšení jejich kvalifikace tak, aby se v dané oblasti snížila závislost podniku na externích subjektech.

Asistent znalostního transferu – absolvent magisterského nebo doktorského studia, který může mít i omezenou pracovní zkušenost (cca do 3 let) a který je zaměstnán partnerskou znalostní organizací na dobu trvání projektu. Asistent pracuje na projektu v provozovně podniku s podporou akademického/výzkumného pracovníka z partnerské znalostní organizace na řešení definovaného problému, ke kterému podniku schází potřebné znalosti. Asistent se pod dohledem akademika přímo podílí na aplikaci znalostí přenášených ze znalostní organizace a jejich adaptaci do prostředí podniku. Asistent spolupracuje se zaměstnanci podniku, získává relevantní znalosti podniku a následně pomáhá zaměstnancům s využitím nově vytvořených znalostí a dovedností. Asistent je podřízen společnému vedení podniku a akademického pracovníka.

Znalostní organizace – veřejná vysoká škola univerzitního i neuniverzitního typu/pracoviště Akademie věd ČR. Znalostní organizace je zodpovědná za zaměstnání Asistenta znalostního transferu pro účely projektu a poskytování odborné podpory Asistentovi a podniku při realizaci projektu. Pro účely plnění těchto povinností znalostní organizace uvolní akademického pracovníka v minimálním rozsahu poloviny pracovní doby jednoho pracovního dne týdně.

Podporován NENÍ:

 • smluvní výzkum
 • poradenská činnost
 • výrobní aktivity

Způsobilé výdaje

 • Hardware a sítě, software a data, stroje a zařízení, mzdy a pojistné, cestovné – pouze MSP (malý/střední podnik).
 • Pro znalostního partnera: mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, přístup k informacím, databázím, semináře.
 • Znalostní organizace může dále uplatnit nepřímé (režijní) náklady paušální sazbou ve výši až 15 % rozpočtové položky, mzdy a pojistné (nezahrnuje mzdy a pojistné MSP). Způsobilé výdaje pro nepřímé náklady jsou: osobní náklady administrativních pracovníků, náklady na využití univerzitních zařízení, účetnictví, telefonní poplatky, síťové dodávky, spotřební materiál, náklady na pořádání pracovních setkání, povinná publicita.
 • Konečná výše nepřímých způsobilých výdajů znalostní organizace je přímo úměrná skutečně vynaloženým přímým způsobilým výdajům znalostní organizace za mzdy a pojistné.
 • Při kontrole výše nepřímých způsobilých výdajů Řídící orgán nekontroluje účetní doklady ani jinou podpůrnou dokumentaci vztahující se k nepřímým výdajům příjemce, ale ověřuje skutečnou výši přímých nákladů.

nahoru