| | | |


Program OP PIK Aplikace

VI. výzva

Základní informace o aktuální výzvě do programu Aplikace

Termín pro podání žádosti: do 17. 12. 2018

Alokace výzvy: 1 600 000 000 Kč

Minimální výše dotace: 1 000 000 Kč

Maximální výše dotace: 40 000 000 Kč

Cílem programu Aplikace je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

Podporovanou aktivitou je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Způsobilé výdaje

 • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu, (osobní náklady administrativních a řídících pracovníků (finanční manažer, projektový manažer, koordinátor, účetní apod.) jsou způsobilé pouze v rámci položky Ostatní režie);
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu;
 • náklady na smluvní výzkum;
 • neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran po dobu realizace projektu;
 • náklady na poradenské služby využité výlučně pro účely projektu;
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.

Maximální podíl způsobilých výdajů za podporovanou aktivitu průmyslový výzkum nesmí překročit 50% celkových způsobilých výdajů projektu.

Bližší vymezení způsobilých výdajů naleznete zde.

Žadatelem je vždy podnikatelský subjekt - MU však může být do projektu zapojena coby spolupříjemce.

Míra podpory pro výzkumné organizace 75 %

Míra dotace pro podniky se pohybuje dle velikosti podniku a kategori činnosti od 25% do 80%.

Maximální míra podpory pro celý projekt 70 %

Informace o výzvě na stránkách zprostředkujícího subjektu

V případě zájmu o zapojení do této výzvy se prosím obracejte na Ing. Jiřího Foltýna (foltyn@rect.muni.cz)

 

IV. výzva

Základní informace o aktuální výzvě do programu Aplikace

Termín pro podání žádosti: do 30. 11. 2017

Alokace výzvy: 1 600 000 000 Kč

Minimální výše dotace: 1 000 000 Kč

Maximální výše dotace: 50 000 000 Kč

Cílem programu Aplikace je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

Podporovanou aktivitou je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Způsobilé výdaje

 • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu;
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu;
 • náklady na smluvní výzkum;
 • neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran po dobu realizace projektu;
 • náklady na poradenské služby využité výlučně pro účely projektu;
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu. Maximální podíl způsobilých výdajů za podporovanou aktivitu průmyslový výzkum nesmí překročit 50% celkových způsobilých výdajů projektu.

Bližší vymezení způsobilých výdajů naleznete zde.

Žadatelem je vždy podnikatelský subjekt - MU však může být do projektu zapojena coby spolupříjemce.

Míra podpory pro výzkumné organizace 75 %

Míra dotace pro podniky se pohybuje dle velikosti podniku a kategori činnosti od 25% do 80%.

Maximální míra podpory pro celý projekt 70 %

Informace o výzvě na stránkách zprostředkujícího subjektu

V případě zájmu o zapojení do této výzvy se prosím obracejte na Ing. Jiřího Foltýna (foltyn@rect.muni.cz)

III. výzva

Základní informace o aktuální výzvě do programu Aplikace

Termín pro podání žádosti: do 20. 4. 2017

Alokace výzvy: 4 500 000 000 Kč

Minimální výše dotace: 1 000 000 Kč

Maximální výše dotace: 100 000 000 Kč

Cílem programu Aplikace je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

Podporovanou aktivitou je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Způsobilé výdaje

 • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu
 • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro účely projektu
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu

Žadatelem je vždy podnikatelský subjekt - MU však může být do projektu zapojena coby spolupříjemce.

Míra podpory pro výzkumné organizace 75 %

Míra dotace pro podniky se pohybuje dle velikosti podniku a kategori činnosti od 25% do 80%.

Maximální míra podpory pro celý projekt 70 %

Informace o výzvě na stránkách zprostředkujícího subjektu

II. výzva

Základní informace o aktuální výzvě do programu Aplikace

Termín pro podání žádosti: do 30. 4. 2016

Alokace výzvy: 40 000 000 Kč

Minimální výše dotace: 1 000 000 Kč

Maximální výše dotace: 25 000 000 Kč

Cílem programu Aplikace je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

Podporovanou aktivitou je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

V rámci realizovaného projektu musí být dosaženo alespoň jednoho z výsledků – funkční  prototyp, poloprovoz, ověřená technologie, software, užitný nebo průmyslový vzor, popř. jiných kvalitativně hodnotitelných výsledků V&V.

V rámci  této  výzvy  bude  podporována  pouze  realizace  projektů zapojených  do  mezinárodní spolupráce prostřednictvím mezinárodní sítě IraSME.

Způsobilé výdaje - osobní náklady, náklady na nástroje, přístroje a vybavení, náklady na smluvní výzkum, dodatečné režijní a ostatní provozní náklady.

Míra podpory pro výzkumné organizace 75 %

Míra podpory pro celý projekt 70 %

Informace o výzvě na stránkách ŘO

I. výzva

Základní informace o aktuální výzvě do programu Aplikace

Termín pro předběžné žádosti: od 26. 6. 2015 do 30. 9. 2015

Termín pro plné žádosti: od 30. 9. 2015 do 28. 2. 2016 (druhý posun oproti původnímu termínu)

Alokace výzvy: 2 000 000 000 Kč

Minimální výše dotace: 1 000 000 Kč

Maximální výše dotace: 100 000 000 Kč

Maximální podíl dotace na způsobilých výdajích: dle činností v projektu 25-65 %

Cílem programu Aplikace je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

Podporovanou aktivitou je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Způsobilé výdaje - osobní náklady, náklady na nástroje, přístroje a vybavení, náklady na smluvní výzkum, dodatečné režijní a ostatní provozní náklady.

Zásadní nedostatky aktuální výzvy

Klasifikace univerzity coby „velkého podniku“

V programu Aplikace se výše dotace odvíjí od činností realizovaných v projektu a velikosti příjemce. Bohužel, MPO – pro účely stanovení výše dotace - nijak nerozlišuje právní formu příjemce a používá jednotnou klasifikaci (dle počtu zaměstnanců, ročního obratu a bilanční sumy) pro všechny druhy příjemců. Kvůli tomu je Masarykova univerzita klasifikována pro účely programu Aplikace jako velký podnik. Důsledkem tohoto kroku je, že míra dotace se (dle činností v projektu) pohybuje v rozmezí 25-65 %, zatímco např. pro malý podnik je to rozmezí 45-80 %.

Zdroje pro spolufinancování a předfinancování

Ačkoli došlo ze strany MPO, řídícího orgánu OP PIK, k vydání Metodického pokynu č. 1, ve kterém je uvedeno, že spolufinancování je umožněno také z veřejných zdrojů, je zde pořád obecný problém danýPravidly pro spolufinancování Evropských strukturálních investičních fondů v programovém období 2014 – 2020, kdy není jisté, zdali spolufinancování z veřejných zdrojů bude skutečně možné. Snahou univerzity je tento problém co nejdříve vyřešit rovněž s ohledem na další operační programy.


nahoru