| | | |


Vnitřní systém zajišťování kvality na MU

Východiska

Základním východiskem pro rozvoj vnitřního systému zajišťování kvality na Masarykově univerzitě jsou Standardy a směrnice pro zajišťování kvality v evropském prostoru vysokého školství.

Vnitřní systém zajišťování kvality představuje soubor funkčně provázaných a systematicky monitorovaných procesů, jimiž škola zajišťuje a hodnotí své vzdělávací, tvůrčí a související činnosti. Systém zajišťování a hodnocení kvality MU zohledňuje její specifickou roli a poslání a podporuje provázání vnitřního a vnějšího hodnocení kvality.

 

Procesy

Systém zajišťování kvality je založen na principu zpětné vazby, kritické reflexe a kontinuálního rozvoje na všech úrovních univerzity, které jsou navzájem propojené a komplementární:

1)  na úrovni instituce je nezastupitelnou složkou sledování kvality hodnocení studia z pohledu studentů a absolventů vysoké školy. Masarykova univerzita periodicky realizuje dotazníková šetření zaměřená na zpětnou vazbu několika cílových skupin, mezi nimiž jsou studenti prvních ročníků, čerství absolventi i absolventi již působící v praxi, doktorandi, nebo studenti, kteří univerzitu z různých důvodů opouštějí. Na institucionální úrovni rovněž funguje mechanismus fakultních evaluací, jehož cílem je diskuse nad strategickým plánováním;

2) na úrovni studijních oborů probíhá proces vnitřního hodnocení, jehož základem je zpracování sebehodnotící zprávy oboru, její následné posouzení externími hodnotiteli z řad akademických pracovníků, studentů nebo absolventů oboru a potencionálních zaměstnavatelů a vyvození závěrů a doporučení pro obor na základě závěrečné společné debaty. Sebehodnotící proces zahrnuje posouzení vzdělávacích cílů a struktury kurikula (výstupy z učení, uplatnění absolventů, studijní plán a obsah studia), personální ho zabezpečení oboru, kvantitativních dat o studentské populaci (počtu uchazečů, studentů, absolventů a neúspěšných studentů),  vnějších vztahů a celkové strategie studijního oboru do budoucna. Masarykova univerzita aplikuje vnitřní evaluaci na všechny obory bakalářského, magisterského a doktorského studia;

3) na úrovni jednotlivých předmětů je realizováno studentské hodnocení kvality výuky prostřednictvím tzv. předmětové ankety, která probíhá vždy na konci semestru, a poskytuje studentům Masarykovy univerzity možnost anonymně se vyjádřit k výuce předmětů, jež měli v daném semestru zapsány.

 

Co se týče vnějšího hodnocení a souvisejících podnětů pro vnitřní rozvoj prošla MU institucionální evaluací u Evropské asociace universit (EUA), která proběhla v roce 2012 a jejíž závěrečná zpráva je veřejně dostupná zde.


nahoru