| | | |


Zodpovědnost

Vnitřní hodnocení studijních oborů metodicky spravuje Centrum pro kvalitu. Právní zakotvení procesu hodnocení je chystáno v souvislosti s přípravou vnitřní normy o uskutečňování, rozvoji a zajišťování kvality studijních oborů.

 

Koordinátoři pro kvalitu na fakultách MU

Na všech fakultách MU jsou jmenováni koordinátoři pro kvalitu studia. Jejich úkolem je řídit proces hodnocení oborů na fakultě, zejména co se týče harmonogramu a účasti členů Rady studijních programů na hodnotících schůzkách, a dále průběžně informovat vedení fakulty o průběhu a výsledcích celého procesu.

ESF:

FI:

  • doc. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D., proděkan pro studijní programy, statutární zástupce děkana, barnat@fi.muni.cz

FF:

  • PhDr. Petr Škyřík, Ph.D., proděkan pro přijímací řízení a rozvoj studijních programů, pskyrik@phil.muni.cz

  • prof. PhDr. Petr Kyloušek, Ph.D., proděkan pro vědu a doktorské studium, kylousek@phil.muni.cz

FSpS:

FSS:

LF:

PdF:

  • doc. Mgr. Vladimír Richter, proděkan pro bakalářské studium a přijímací řízení, richter@ped.muni.cz

PrF:

PřF:

 

Rada pro studijní programy (RSP)

Rada pro studijní programy je fakultní orgán. Jednotliví delegovaní členové RSP se účastní hodnotících schůzek a spolupracují na formulaci doporučení pro další rozvoj studijního oboru.

 


nahoru