| | | |


Průběh vnitřního hodnocení

Proces hodnocení studijních oborů na MU je založen na principu sebehodnocení – jeho prvotním krokem je proto sebehodnotící zpráva zpracovaná garantem oboru a jeho spolupracovníky, jejíž  přílohou jsou statistické údaje o oboru za posledních pět let, automaticky generované Informačním systémem MU. Sebehodnotící zpráva představuje v celém procesu základní dokument, v němž jsou formulovány vzdělávací cíle, analyzována data studijního oboru, nastíněny obecné souvislosti jeho realizace a identifikovány silné a slabé stránky. Tyto informace jsou důležitým podkladem pro ucelený úsudek o současném stavu oboru a jeho cílech. 

Pro posouzení sebehodnotící zprávy je garant studijního oboru vyzván ke jmenování tří externích hodnotitelů:

  • zástupce studentů nebo absolventů oboru;
  • zástupce zaměstnavatelů (dotčeného či příbuzného oboru);
  • externího akademického pracovníka v oboru (např. i ze zahraniční univerzity) nebo akademického pracovníkaMU z jiného příbuzného oboru.

Klíčovým momentem procesu je hodnotící schůzka, na které jsou přítomni zástupci oboru, fakulty i univerzity, externí hodnotitelé a pracovník Centra pro kvalitu. Cílem schůzky je otevřít prostor pro diskusi nad současným stavem oboru a možnostmi jeho strategického směřování. 

Zástupce Rady studijních programů sepíše na základě výsledků schůzky doporučení pro daný obor, jež sumarizují hlavní možnosti rozvoje v dalších letech.

Cyklus vnitřního hodnocení studijních oborů


nahoru