| | | |


Cíle a principy vnitřního hodnocení oborů

Cílem vnitřní evaluace je zejména:

 • snaha o kontinuální zlepšování kvality studijních oborů;
 • ověření konzistence a logiky struktury oboru;
 • vlastní reflexe stavu oboru na základě zpětné vazby od vnějších aktérů a
 • strategický rozvoj studijních oborů.

Proces má za úkol především ověřit a zajistit, že studijní obory nabízené Masarykovou univerzitou:

 • mají jasně vymezený a jedinečný profil;
 • umožňují studentům získat odborné znalosti a dovednosti relevantní k soudobému stavu vývoje dané disciplíny a potřebám trhu práce;
 • jsou dostatečně a kvalitně personálně a materiálně zabezpečeny;
 • jsou konkurenceschopné a mají realistický strategický výhled.

Vnitřní hodnocení studijních oborů směřuje ke zvýšení transparentnosti studijních oborů, umožňuje totiž studujícím lépe sledovat vzdělávací proces a akademickým pracovníkům zacílit obsah studia.

Výstupy z vnitřního hodnocení studijního oboru jsou využitelné nejen na úrovni konkrétních oborů, ale představují přínos také pro vedení fakulty a univerzity co se týče sdílení zkušeností a identifikace společných podnětů pro další rozvoj.

 

Principy vnitřního hodnocení studijních oborů

Zajišťování a rozvoj kvality studijních oborů na Masarykově univerzitě:

 • probíhá jako transparentní proces, který je uskutečňován dle jasně stanovených pravidel a kritérií, je ve všech jeho fázích řádně zdokumentován a jehož výstupy jsou pravidelně komunikovány a prezentovány členům akademické obce;
 • je zacíleno na kontinuální zlepšování vzdělávacích činností MU a dosahování trvale udržitelných vynikajících výsledků, které jsou v souladu s potřebami všech zainteresovaných stran;
 • využívá zapojení studentů, zaměstnavatelů i jiných externích partnerů za účelem poskytnutí celostního pohledu na profil a uskutečňování studijního oboru;
 • je založeno na zpětné vazbě a sebereflexi;
 • rozvíjí a podporuje otevřenou diskuzi o kvalitě vzdělávání na Masarykově univerzitě mezi členy akademické obce.

 


nahoru