Kulturní program Židovského muzea v Praze pobočka Brno - DUBEN 2012

16. března 2012

Brněnská pobočka Oddělení pro vzdělávání a kulturu


úterý 3. 4. v 17 hod.: Nezapomenu - zahájení výstavy obrazů Jany Dubové za přítomnosti autorky. Díla vznikala od roku 2004 k uctění památky nejen autorčiny vyvražděné rodiny a přátel, ale všech obětí holocaustu. Vyjadřují jejich ponížení, smutek, beznaděj, ale i statečnost a hrdost. Obrazy jsou doprovázeny krátkými texty vzpomínek a postřehů z tohoto tragického období autorčina života. Vstup volný.

 

 

úterý 10. 4. v 18 hod.: Popírání a relativizace holocaustu v českém prostředí taktika, trendy, adekvátní reakce – přednáška Mgr. Zbyňka Taranta z katedry antropologických a historických věd Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Pořádáno ve spolupráci s Židovskou obcí Brno. Vstupné 30 Kč.

 

neděle 15. 4. v 10.30 hod.: Deset přikázání neboli Desatero – dílna pro rodiče s dětmi od 5 let. Mojžíš vystoupil na horu Sinaj, aby tam mluvil s Bohem. Rozhovor to nebyl ledajaký, protože v něm Bůh slíbil, že pokud bude Izrael dodržovat jeho přikázání, učiní z něj veliký a výjimečný národ. A potom dal Bůh Mojžíšovi slíbený zákon, jenž obsahoval deset přikázání. Dodnes se snažíme tato přikázání dodržovat, protože je na nich postaven řád naší společnosti, i když nejsme všichni Židé. Zákon byl vytesán na kamenné desky tak, jak jej můžeme vidět na různých místech včetně synagog či hřbitovů. Zveme vás na dílnu, kde si příběh o předání zákona připomeneme, vysvětlíme si, co jednotlivá přikázání znamenají, a také si je zkusíme znázornit netradičním způsobem. Vstupné 30 Kč.

čtvrtek 19. 4. v 18 hod.: Brněnská židovská obec v proměnách času – přednáška Mgr. et Mgr. Ivo Mrkvánka. Tematicky bude přednáška zaměřena na vývoj života židovské brněnské komunity a charakteristiku vzniku brněnské židovské obce v moravském prostředí v období od druhé poloviny 19. století až do současné polistopadové éry. Kombinací jak historických, tak kulturně-sociologických a metodologických výzkumných postupů, se mu na základě diplomové práce podařilo zachytit obraz života židovské brněnské obce v její rituální obřadnosti, religiozitě a asimilaci. Vstupné 30 Kč.

úterý 24. 4. v 18 hod.: Židovské zvyky a tradice v terezínském ghettu – přednáška Mgr. Marty Malé, Th.D., ředitelky Nadačního fondu obětem holocaustu, je zaměřena na zmapování péče o udržování židovských tradic a zvyků ve vypjatých sociálních a psychických podmínkách ghetta. Vedle dostupné literatury autorka využívá i dochované dokumenty a svědecké výpovědi pamětníků. Sama vedla rozhovory s více než dvaceti přeživšími a dohledala šest žijících pamětníků, kteří byli v ghettu oddáni podle židovského ritu. Přednáška je pořádána ve spolupráci s Židovskou obcí Brno.

Vstupné 30 Kč.

 

čtvrtek 26. 4. V 18 hod.: „Jedna – kdo to ví?" – matematický rozbor jedné pesachové písně... Kdo zažil pesachový večer, zná ten uvolněný pocit pozdě v noci, kdy hagada je přečtena, afikoman snězen, čtvrtý pohár vína vypit, a na závěr zbývá zazpívat tradiční sederové písně. Jejich jednoduchý, leč působivý styl si podmaňuje mladé i staré. Proč je ale vlastně zpíváme? Slouží jen ke zpestření večera, nebo mají nějaký hlubší smysl? Gematrie a matematika nám pomůže poodhalit roušku jedné z nich. Přednáška brněnského rabína Šlomo Kučery v rámci cyklu (Ne)tušené souvislosti. Vstupné 30 Kč.
Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10%. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena.

 

Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz/cz/czvkcbrno.htm.

Celý měsíc duben můžete v sále zhlédnout výstavu obrazů Jany Dubové nazvanou Nezapomenu. Výstava je přístupná ve dnech programových akcí, nebo po předchozí telefonické domluvě kdykoliv. Vstup volný.